Tips til oppgaveskriving – for elever/studenter

Her finner du tips til hva du bør tenke igjennom når du skal skrive en oppgave som omhandler rus og rusmidler. Du finner også nyttige lenker til gode kilder.

Vær konkret!

Jo mer generelt et spørsmål er, desto mer generelt (og lite tilfredsstillende) vil svaret bli.

Det finnes veldig mange innfallsvinkler når du skal skrive om rus. Alle rusmidler har forskjellige egenskaper, og det finnes like mange forskjellige livssituasjoner som det finnes rusbrukere.

Derfor bør du snevre deg inn til en mest mulig konkret problemstilling, og kun forholde deg til den.

Eksempler på typiske problemstillinger som er generelle og vanskelige å gi noe godt svar på:

 • Hva er grunnen til at folk ruser seg?

 

 • Hvordan kan rusmiddelbruk være skadelig for samfunnet?

 

 • Hvordan virker rusmidler på kroppen?

 

 • Hvordan forbygge rusmiddelbruk?

 

Eksempler på mer konkrete problemstillinger som er enklere å finne gode svar på:

 • Ta for deg et rusmiddel og finn ut av egenskapene til dette rusmiddelet. Hvilke av egenskapene tror du er grunnen til at noen velger å bruke det? Hvorfor/hvorfor ikke?

 

 • På hvilken måte kan internett bidra til å forandre hvordan narkotika selges, og hvilke problemer kan oppstå for den som kjøper rusmidler over nett?

 

 • Hvordan er cannabis og amfetamin forskjellig fra hverandre, med hensyn til skadevirkninger på kroppen?

 

 • Hvorfor har helsemyndighetene i Norge satt 18-års aldersgrense på alkohol? Tror du at det virker forebyggende? Hvorfor/hvorfor ikke?

 

Lurt å være nyansert!

Det finnes alltid to (eller flere) sider av én sak. Rusmiddelbruk er aldri svart-hvitt, men heller et komplisert tema med mange nyanser.

Prøv å se synspunkter og situasjoner fra begge sider! Forsøk å legge dine egne holdninger og fordommer til side, og se på problemstillingen med et mest mulig nøkternt øye. Kan man alltid bruke ord som «rett» og «galt» når det gjelder rusbruk? Hvorfor/hvorfor ikke?

 

Husk å drøfte!

I mange skoleoppgaver vil du oppfordres til å drøfte et tema. Da er det lurt at beskrive de enkelte elementene et etter et, for deretter å diskutere dem samlet.

Det viktigste her er at du viser selvstendighet, og at du har tenkt over problemstillingen nøye. Hvis du f.eks. skriver en oppgave av typen «hvordan er cannabis og amfetamin forskjellig fra hverandre, med hensyn til skadevirkninger på kroppen?», bør du først skrive alt du vet om hvordan cannabis er skadelig for kroppen, deretter alt du vet om hvordan amfetamin er skadelig for kroppen, før du sammenligner disse to for likheter og ulikheter.

 

Vær kritisk til kilder!

Noen kilder er pålitelige, andre mindre pålitelige. Derfor bør du være kritisk til hvilke kilder du henter informasjon fra.

Det er alltid lurt å bruke mer enn én kilde, slik at du kan oppnå et balansert og helhetlig oversiktsbilde.

Noen ganger kan du også oppleve at flere pålitelige kilder står i strid med hverandre. Hva sier dette om det aktuelle temaet? Er det mulig å si noe objektivt sikkert om dette temaet, og hvis ikke, hvorfor? Her er det masse rom for at du kan reflektere og gjøre deg opp din egen mening.

Det er også viktig at du aldri kopierer og limer direkte fra dine kilder. Dette er noe som lett kan gjenkjennes og oppdages av den som retter oppgaven, og vitner først og fremst om latskap fra din side. Det er bedre å gjenfortelle med egne ord slik du har forstått dine kilder.

 

 

Generelle tips til hvordan du skriver en god oppgave:

 • Vær saklig!
  Vær konsekvent og hold deg til din problemstilling igjennom hele oppgaven. Med andre ord, svar kun på det du skal svare på. Avstikkere og digresjoner bør holdes til et minimum, med mindre de tilføyer verdifullt innhold til din oppgave.

 

 • Vær kort og presis!
  Ikke bruk unødvendige og overflødige ord og setninger, det overskygger tydeligheten i hva du vil si. Tenk på hvordan du kan si mest mulig med færrest mulig ord. Det er også lurt å dele teksten inn i avsnitt, der hvert enkelt avsnitt tar for seg et avgrenset ledd i din framstilling.

 

 • Ha en strukturert helhet!
  Det er vanlig å dele en oppgave inn i tre hoveddeler: Ingress,  (en kort introduksjon der du presenterer din problemstilling, Hoveddel (der du svarer på din problemstilling), Avslutning (der du summerer og konkluderer).

 

 • Planlegg!
  Les deg opp på temaet før du begynner å skrive, og planlegg hvilken konklusjon du vil ta sikte på. Dette sparer deg for mye arbeid og revisjon underveis.

 

 • Vis initiativ og interesse!
  Det vil alltid være imponerende når du i en oppgave kan vise til at du har gått inn for å gjøre en innsats. Har du noen spørsmål kan du f.eks. ta kontakt med fagpersonell som kan gi råd og veilede deg (se lenker under), hvorpå du i din oppgave kan skrive ting som «jeg har vært i kontakt med…» osv. Dette vil garantert virke til din fordel.

 

 • Gjør korrekturlesning!