Tramadol og Nobligan

Tramadol og Nobligan er medikamenter til bruk ved moderate og sterke smerter. Tramadol eller Nobligan brukes dersom svakere smertestillende legemidler ikke gir tilstrekkelig effekt eller av andre grunner ikke kan brukes.

Hva er Tramadol og Nobligan?

Tramadol og Nobligan inneholder samme virkestoff; tramadolhydroklorid (tramadol). Dette er et syntetisk opioid og klassifisert som legemiddel klasse B (vanedannende preparater). Tramadol er avhengighetsskapende og til en viss grad rusgivende. Vanlige varenavn er Nobligan, Nobligan Retard, Tramadol, Tramagetic Retard, Tramagetic OD.

MERK! Fra og med 1. september 2020 er virkestoffet tramadolhydroklorid oppført på narkotikalisten. Les mer hos Statens Legemiddelverk

 

Tramadol som rusmiddel

Tramadol kan for de fleste brukere gi effekter som:

 • svimmelhet
 • døsighet
 • sløvhet
 • dårligere reaksjonsevne

 

Når det gjelder ruseffekt, er det både doseavhengig og individuelt hva brukeren opplever. Noen brukere rapporterer om ruseffekt ved inntak av større doser. Noen merker også rusliknende effekter ved bruk av terapeutiske mengder. Andre opplever ingen ruseffekt, selv ved større doser.

De som opplever rusvirkninger, rapporterer om effekter som likner andre opioider. En kan bli sløv, euforisk, avslappet, og trøtt. Det er også ganske vanlig med bivirkninger som kvalme, kløe og i noen tilfeller kramper.

 

Misbruk og avhengighet

Tramadol er, som andre opioider, avhengighetsskapende. På grunn av faren for avhengighet bør tramadol derfor brukes med forsiktighet og ikke over lang tid. Sammenhengende bruk av større doser over tid (uker, måneder) vil i de fleste tilfeller medføre fysisk avhengighet. Da er det også normalt å oppleve abstinenser når du skal slutte, dersom du ikke trapper ned.

Vanlige reaksjoner ved nedtrapping er:

 • svetting
 • diaré
 • kvalme eller oppkast

 

Noen opplever også:

 • Rastløshet
 • Slapphet
 • Influensafølelse
 • hodepine
 • angst
 • søvnproblemer
 • nedstemthet
 • muskelrykninger

 

Det er også rapportert om abstinenser ved gradvis nedtrapping, både hos personer som har misbrukt tramadol, og etter vanlig terapeutisk bruk. Det varierer hvor lenge abstinenser kan vare, alt fra noen få dager til et par uker.

 

Kombinasjon med andre stoffer

Tramadol er et dempende stoff og en bør derfor være forsiktig med å blande det med andre dempende stoffer. Dette kan føre til at virkningen av både tramadol og det stoffet en blander med, kan forsterkes. Særlig risikabel er blandingen med stoffer som alkohol, GHB og benzodiazepiner.

Fare for serotonergt syndrom ved samtidig inntak av SSRI/MAO-hemmere

Tramadol er en svak reopptakshemmer av serotonin og noradrenalin (dette gjelder til en viss grad også petidin). Tramadol bør derfor ikke kombineres med MAO-hemmere eller andre serotonerge midler slik som SSRI, SNRI, TCA og mirtazapin. Vær også forsiktig med samtidig bruk av rusmidler som påvirker eller interagerer med nevrotransmitteren serotonin, spesielt MDMA (ecstasy), men også LSD og lignende hallusinogener, amfetaminer og kokain. Dette gjelder fremfor alt ved bruk av høye doser tramadol. Risikoen er trolig lav, men tilstanden kan være alvorlig for de som rammes. Symptomer på serotonergt syndrom kan være forvirring, rastløshet, feber, svetting, ukoordinerte bevegelser av armer og bein eller øyne, ukontrollerte muskelrykninger eller diaré. Ta kontakt med lege om du opplever slike symptomer.

 

Overdosering og forgiftning

Hvor stor dose som skal til før det er farlig, kommer veldig an på hvor vant du er til å bruke tramadol. Barn er spesielt følsomme. Normalt vil symptomer komme innen 4 timer etter inntak.

For voksne angis giftige doser tramadol omtrent slik:

 • Under 600 mg gir vanligvis ingen eller mild forgiftning.
 • 600 mg – 2 gram kan gi mild til moderat forgiftning.
 • Inntak på over 2 gram har gitt alvorlig forgiftning.
 • 3-5 gram er potensielt dødelig, men det er veldig avhengig av toleranse.

Samtidig inntak av andre dempende stoffer vil øke risikoen for forgiftning (se avsnittet «Kombinasjon med andre stoffer»).

 

Symptomer og kliniske tegn

Noen av symptomene ved tramadolforgiftning likner ikke andre opioider. Eksempler på dette er: hurtig puls, kramper serotonergt syndrom (for høyt nivå av serotonin i kroppen som kan gi skjelvinger, diaré, muskelstivhet, feber og kramper.)

Andre symptomer på forgiftning

Lett forgiftning

 • Nedsatt bevissthet
 • Svimmelhet
 • Kvalme og oppkast

Moderat forgiftning

 • Moderat demping av sentralnervesystemet
 • Kvalme og oppkast
 • Kramper, kortvarige og selvbegrensede
 • Høyt eller lavt blodtrykk

Alvorlig forgiftning

 • Dyp bevisstløshet
 • Kvalme og oppkast
 • Kramper, og i sjeldne tilfeller epilepsi
 • Forstyrrelse i kroppens syrebase-balanse med overskudd av syre (på grunn av kramper)
 • Behandlingskrevende lavt blodtrykk