Hva sier loven om cannabis?

 

Bruk og besittelse av cannabis og cannabisprodukter er i hovedsak ulovlig og straffbart etter norsk lov. I tillegg finnes det regelverk som forbyr salg, produksjon, import, oppbevaring og lignende.

Unntaket er cannabisprodukter skrevet ut på resept. Dette er nærmere beskrevet i denne artikkelen fra Statens Legemiddelverk.

Lovteksten

Følgende midler er oppført på Narkotikalisten:

  • Cannabis (Med cannabis menes de overjordiske deler av alle vekster av slekten cannabis (unntatt frøene), hvis harpiksen ikke er ekstrahert.)
  • Cannabisharpiks
  • Tetrahydrocannabinolum [THC]
  • Tetrahydrocannabinolum + regiosomere

…samt en rekke syntetiske cannabinoider.

Disse midlene er i tillegg forbudt etter Narkotikaforskriften § 5, som sier dette:

Tilvirkning, anskaffelse, omsetning, innførsel, utførsel, oppbevaring, besittelse og bruk av narkotika oppført i narkotikalisten med henvisning til denne bestemmelsen, er forbudt, jf. legemiddelloven § 22 annet ledd.

Departementet kan i forskrift eller ved enkeltvedtak gjøre unntak fra første ledd dersom det foreligger medisinske eller vitenskapelige behov.

Gis unntak i henhold til annet ledd, kommer likevel forskriften § 9 til anvendelse.

Denne bestemmelsen gjelder ikke for medbringing av legemidler med innhold av narkotika til eget personlig, medisinsk bruk for reisende jf. forskriften § 19.

Legemiddelloven § 22 sier dette om bruk og besittelse:

Det er forbudt uten lovlig adkomst å være i besittelse av eller å bruke narkotika og å skaffe seg adgang til å få kjøpt slike varer under falske opplysninger, f.eks. om navn, bosted, sykdom eller sykdomstegn.

Slike midler må ikke anvendes til annet formål enn de er utlevert til, og må ikke uten lovlig hjemmel overdras til eller erverves av andre enn den som resepten eller rekvisisjonen er utstedt til. Resept eller rekvisisjon må ikke overdras til eller erverves av andre enn den de er utstedt til.

 

Straff

Bruk og besittelse av cannabis straffes etter Legemiddelloven § 31, som bl.a. sier dette:

Besittelse og bruk av narkotika, jf. § 24 første ledd, og erverv, besittelse og bruk av dopingmidler, jf. § 24 a første ledd, straffes med bøter eller fengsel inntil 6 måneder, eller begge deler.

Normalt vil dette også oppføres i ditt strafferegister, det vil si at du får en anmerkning på rullebladet. Det finnes ulike typer rulleblad, hvor forskjellen kort sagt er hvilke lovbrudd som synes, hvor lenge de synes, samt hvem som kan kreve innsyn. Mer om dette i politiets artikkel om politiattester.

Andre og mer omfattende lovbrudd er forbudt etter Straffeloven:

  • 231. Narkotikaovertredelse

Med bot eller fengsel inntil 2 år straffes den som ulovlig tilvirker, innfører, utfører, erverver, oppbevarer, sender eller overdrar stoff som etter regler med hjemmel i legemiddelloven § 22 er å anse som narkotika.

Uaktsom narkotikaovertredelse straffes med bot eller fengsel inntil 1 år.

  • 232. Grov narkotikaovertredelse

Grov narkotikaovertredelse straffes med fengsel inntil 10 år. Ved avgjørelsen av om overtredelsen er grov skal det særlig legges vekt på

  1. hva slags stoff den gjelder,
  2. mengden, og
  3. overtredelsens karakter.

Overtredelser som omfatter en meget betydelig mengde, straffes med fengsel fra 3 år inntil 15 år. Under særdeles skjerpende omstendigheter kan fengsel inntil 21 år idømmes.

Uaktsom grov narkotikaovertredelse straffes med fengsel inntil 6 år.

Hva med CBD-produkter og øvrige cannabinoider?

Per dags dato er CBD-produkter teknisk sett å regne som narkotika, og er sånn sett ulovlige i Norge uten resept. Dette skyldes kort sagt hvordan cannabis er definert på Narkotikalisten: “Med cannabis menes de overjordiske deler av alle vekster av slekten cannabis (…)”. Dette vil også omfatte virkestoffet CBD, samt øvrige naturlige cannabinoider.

Produkter som kun inneholder CBD regnes riktignok som legemidler i Norge. Det er ikke tillatt å importere slike produkter til privat bruk, eller kjøpe det over disk i Norge. Inneholder produktet i tillegg THC regnes det også som narkotika. Ønsker du å bruke et CBD-legemiddel må du derfor snakke med en lege, og få det på resept.

Per i dag finnes det ett godkjent CBD-legemiddel på det norske markedet. Det heter Epidyolex, og brukes hovedsakelig i behandling av epilepsi hos barn. Legen kan også søke om godkjenningsfritak for CBD-legemidler som ikke har markedstillatelse i Norge.

Dette er nærmere omtalt i Statens Legemiddelverk sin artikkel om CBD og CBD-produkter.