Cannabis, bilkjøring og helsekrav

 

Når det gjelder spørsmål om rusbruk og førerkort/trafikk, er det viktig å skille mellom ruspåvirket kjøring på den ene siden, og generelle helsekrav til førerkort på den andre. Førstnevnte er kort sagt en politisak, sistnevnte er kort sagt legens ansvarsområde.

Ruspåvirket kjøring – grenser

Det er forbudt å kjøre bil i ruspåvirket tilstand. Akkurat som med alkohol, så finnes det konkrete grenseverdier i blod for flere rus- og legemidler, deriblant cannabis. Det betyr at hvis du kjører bil med en høyere konsentrasjon av cannabis i blodet enn det som loven sier er den faste grensen, kan det medføre straffeansvar.

For cannabis ligger den laveste grensen på 0,004 mikromol THC per liter fullblod. Dette tilsvarer en alkoholpromille på 0,2. Inntak av 25 mg ren THC (røyket) vil gi en tilsvarende alkoholpromille på over 0,2 i 6-12 timer etter inntak. Det dobbelte, 50 mg ren THC, vil gi en tilsvarende alkoholpromille på over 0,2 i 8-15 timer etter inntak. (Kilde: Oslo Universitetssykehus)

Vi vil likevel oppfordre til å være forsiktig; det er bedre å beregne litt for lang tid enn litt for kort tid. Det er dessuten verdt å bemerke seg at disse tallene er sterkt veiledende, hovedsakelig fordi styrken på cannabis, samt hvilket tempo man forbrenner cannabis i, er svært variabelt.

 

Ruspåvirket kjøring – straff

Det finnes tre ulike grader av grenseverdier, med gradvis høyere strafferamme. Hvilken straff du kan forvente, kommer først og fremst an på hvilken blodkonsentrasjon av THC som blir påvist. I tillegg kan strafferammen skjerpes om du er dømt for lignende lovbrudd tidligere, eller dersom det er andre omstendigheter som hever alvorlighetsgraden (for eksempel om du forårsaker en trafikkulykke).

  • 0,004 mmol THC (eller mer) per liter fullblod: Forelegg, dvs. bot + anmerkning på rullebladet. Ved førstegangsovertredelse vil normalt ikke førerkortet inndras, men i spesielle tilfeller kan det inndras opptil ett år. Dette er tilsvarende for alkoholpromille på 0,2 eller høyere.
  • 0,010 mmol THC (eller mer) per liter fullblod: Forelegg, dvs. bot + anmerkning på rullebladet, samt betinget eller ubetinget fengsel. Ved førstegangsovertredelse inndras førerkortet i minimum ett år. Dette er tilsvarende for alkoholpromille på 0,5 eller høyere.
  • 0,030 mmol THC (eller mer) per liter fullblod: Forelegg, dvs. bot + anmerkning på rullebladet, samt ubetinget fengsel. Ved førstegangsovertredelse  inndras førerkortet vanligvis i 2-5 år. Dette er tilsvarende for alkoholpromille på 1,2 eller høyere.

Dette er hjemlet i Vegtrafikkloven § 22, § 31 og § 33.

 

Cannabis og helsekrav til førerkort

Lege, psykolog og optiker er pålagt å vurdere om sine pasienter oppfyller de generelle helsekravene til førerkort. Helsekravene omfatter mange aspekter ved fysisk og psykisk helsetilstand – deriblant rusmiddelbruk.

Informasjonen under er hentet fra Førerkortforskriften kap. 14, avsnitt “Gjentatt eller vedvarende bruk av rusmidler eller legemidler til rusformål”, og “Veiledning” under.

(Merk: egne regler gjelder dersom du får utskrevet et cannabisprodukt på resept. Se kapittelet Legemidler som kan påvirke kjøreevnen, avsnitt om cannabinoider.)

Helsekravet er ikke oppfylt ved «helseskadelig bruk som gir økt trafikksikkerhetsrisiko» eller ved «avhengighet av illegale rusgivende stoff[er]». Her er det viktig å bemerke seg at helsekravet ikke er oppfylt når den totale bruken «anses å påvirke trafikksikkerheten, også når søkeren ikke er påvirket av middelet». Så selv om du i prinsippet aldri kjører ruspåvirket, er det likevel fullt mulig at du ikke oppfyller helsekravet til førerkort.

Men hvordan avgjøre om rusmiddelbruken kan beskrives på denne måten? Dette sitatet gir en viss indikasjon:

Det er ingen klar grense for når rusbruk er av en slik art, men det må gjøres en helhetlig og skjønnsmessig vurdering av om helsekravet er oppfylt utfra sykehistorie, rusmiddelanamnese, komparentopplysninger, klinisk undersøkelse, jobbsituasjon, skadehistorikk og resultater av supplerende undersøkelser […].

Her er det altså rom for at legen selv kan gjøre en skjønnsmessig vurdering – men i praksis vet vi at mange leger er ganske strenge her, da legene selv har fått større ansvar ovenfor sine pasienter i forbindelse med trafikksikkerhet.

Dette betyr at en lege kan melde fra til statsforvalter, dersom legen mener at du ikke oppfyller helsekravet. I så fall er det standard prosedyre at du mister førkortet en periode. For å få førerretten tilbake igjen må du levere regelmessige prøver i et fastsatt tidsrom, for å dokumentere rusfrihet. For førerkortklasse B er det normalt snakk om seks måneder, etterfulgt av noen år med kvartalsvise stikkprøver – men unntak fra dette kan forekomme. For tyngre førerkortklasser, er gjerne kriteriene desto strengere.

Dersom det er tvil om hvorvidt helsekravet er oppfylt eller ikke, kan legen også velge en mildere variant av dette – et muntlig kjøreforbud. Dette er kort sagt en muntlig avtale mellom lege og pasient – strengt tatt en tillitserklæring – som i utgangspunktet ikke vil være kjent av noen andre enn lege og pasient. Legen kan deretter vurdere å endre på dette forbudet, f.eks. om pasienten kan vise til biologiske prøver eller lignende som viser endring i bruksmønster.

Merk: selv om muntlig kjøreforbud i utgangspunktet kun er en avtale mellom lege og pasient, kan det gjøres unntak fra dette. Om du f.eks. skulle trosse kjøreforbudet, og deretter være involvert i en trafikkulykke, kan en eventuell granskning vise at du egentlig var underlagt et muntlig kjøreforbud.