Narkotika og lovgivning

I Norge blir alle stoffer som står oppført på narkotikalisten definert som narkotika, så det er snakk om veldig mange forskjellige stoffer.

 

Bruk av narkotika medfører brudd på legemiddelloven. Legemiddelloven § 24 sier at det er ulovlig både å besitte og bruke narkotika. Etter legemiddelloven § 31 annet ledd kan besittelse og bruk av narkotika straffes med bøter eller fengsel i inntil 6 måneder, eller begge deler. Det vanlige er å ilegge et forelegg (bot), hvor størrelsen på boten er avhengig av type og mengde stoff. I slike saker velger politiet noen ganger å tilby påtaleunnlatelse. (f.eks. ved en såkalt «ruskontrakt»).

Legemiddelloven gjelder bruk av narkotika. Når det gjelder besittelse, kjøp/salg, smugling osv., er det straffeloven som brukes. Blir man dømt etter straffeloven, er det strengere straffer.

 

Her er utdrag fra narkotikaloven:

«§ 231. Den som ulovlig tilvirker, innfører, utfører, erverver, oppbevarer, sender eller overdrar stoff som etter regler med hjemmel i lov er ansett som narkotika, straffes for narkotikaforbrytelse med bøter eller med fengsel inntil 2 år. 

Grov narkotikaforbrytelse straffes med fengsel inntil 10 år. Ved avgjørelsen av om overtredelsen er grov, skal det særlig legges vekt på hva slags stoff det gjelder, kvantumet og overtredelsens karakter. 

Gjelder overtredelsen et meget betydelig kvantum, er straffen fengsel fra 3 til 15 år. Under særdeles skjerpende omstendigheter kan fengsel inntil 21 år idømmes. 

Uaktsom narkotikaforbrytelse straffes med bøter eller fengsel inntil 2 år.

Medvirkning til narkotikaforbrytelse straffes som bestemt ellers i denne paragraf. Bøter kan anvendes sammen med fengselsstraff» 

 

Når det gjelder straff ved overtredelse av narkotikalovgivning er det 15 år som er den kriminelle lavalder, det vil si at alle over 15 år kan straffes i henhold til gjeldende lover.