Historikk og utbredelse av cannabis

Kort historikk

Cannabisplanten vokser naturlig i en rekke deler av verden, og det er mye som tyder på at mennesket har kultivert og utnyttet planten til en rekke ulike formål i flere årtusener. Her dreier det seg f.eks. om tekstil, tau, medisin, matlaging og rituelle seremonier.

Selv om cannabisplante har vært brukt av mennesket i årtusener, så kan vi kanskje si at cannabis – som rekreasjonelt rusmiddel – for alvor introduseres for den vestlige verden i løpet av første halvdel av 1900-tallet. Særlig fra 1950-tallet og utover får cannabis økt oppmerksomhet i media og presse, og bruken forbindes på denne tiden gjerne med undergrunn- og motkultur.

I mars 1961 avholdes FN-konvensjonen Den alminnelige narkotikakonvensjon i New York. Dette skulle gi grunnlaget for hvordan en rekke land i verden utformet eller reviderte sin narkotikapolitikk – deriblant Norge. Norge skrev under på denne avtalen – en avtale som går ut på at en rekke navngitte stoffer, deriblant cannabis, skulle forbys. I 1967 trer forløperen til Narkotikaforskriften og Narkotikalisten i kraft i Norge, og cannabis har siden da vært forbudt i Norge (med enkelte unntak).

Tradisjonelt sett forbindes gjerne Sørøst-Asia med kultivering av arten Cannabis Sativa, og produksjon av marihuana – mens Nord-Afrika og Sørvest-Asia i større grad forbindes med kultivering av arten Cannabis Indica, og produksjon av hasj. I nyere tid har imidlertid dette bildet endret seg, da stadig større deler av den cannabisen som omsettes er dyrket i drivhus, noe som i prinsippet kan foregå hvor som helst i verden. I tillegg har det blitt stadig mer vanlig med hybridplanter, altså delvis Sativa og delvis Indica, heller enn å være «rene» arter. Dette gjøres kort sagt for å avle frem cannabisplanter med spesifikke ønskede egenskaper, da gjerne i form av THC-styrkegrad.

 

Utbredelse og utvikling

Hvor vanlig er egentlig cannabisbruk i Norge? Vi vet at cannabis er det klart mest brukte illegale rusmiddelet, og det nest mest brukte rusmiddelet totalt sett (etter alkohol).

Tall fra Kripos sin statistikk over beslag (2023, første halvår), viste bl.a. at cannabis utgjorde omtrent 41 % av antall beslaglagte illegale rusmidler. Av dette utgjorde hasj en overvekt sammenlignet med marihuana, henholdsvis 31 % og 10 %.

Tall fra FHI sin rapport Narkotikabruk i Norge viser bl.a. at i 2022 oppga 27,1 % av deltakere i undersøkelsen å ha brukt cannabis noen gang (aldersgruppe 16-64 år). Dette til forskjell fra 2012, hvor 19,2 % i samme aldersgruppe oppga det samme. Videre ser vi at 5,5 % oppga i 2022 å ha brukt cannabis i løpet av de siste 12 månedene (3,4 % i 2012), og at 2,4 % oppga i 2022 å ha brukt cannabis i løpet av de siste fire ukene (1,5 % i 2012).

Andre funn i denne rapporten er f.eks. at blant de som i 2022 oppga å ha brukt cannabis i løpet av de siste 12 månedene, var det en liten hovedvekt i aldersgruppen 21-25 år – og at bruken generelt er noe høyere blant menn enn blant kvinner.

En annen rapport – Ungdata-rapporten 2022 (kap. 11) – viser bl.a. at 1 % av jenter og 2 % av gutter på 8. trinn oppga å ha brukt cannabis i løpet av de siste 12 månedene. Til sammenligning oppga 16 % av jenter og 26 % av gutter på VG3 å ha brukt cannabis i løpet av de siste 12 månedene.