Hva sier loven om alkohol?

Alkohol er et lovlig rusmiddel i Norge, men loven regulerer bruk med blant annet aldersgrenser og skjenkereguleringer. 

Formålet med alkoholregulering er i følge Alkoholloven § 1-1 «å begrense i størst mulig utstrekning de samfunnsmessige og individuelle skader som alkoholbruk kan innebære. Som et ledd i dette sikter loven på å begrense forbruket av alkoholholdige drikkevarer.»

Aldersgrenser for å kjøpe alkohol

Salg av drikker under 22 volumprosent alkohol er lovlig i Norge til personer over 18 år. Salg av drikker med over 22 volumprosent etanol er lovlig til personer over 20 år. Dette innebærer at det også er forbudt å skjenke eller utlevere alkohol til personer som er yngre enn 18/20 år.

 

Forbudt å drikke alkohol når man er under 18 år?

Det er ikke forbudt å drikke alkohol dersom man er under 18/20 år, men man bør være oppmerksom på at alkoholbruk i ung alder øker risikoen for både kortsiktige og langsiktige skadevirkninger ettersom kroppen fremdeles er i utvikling.

 

Forbudt å drikke på offentlig sted

Etter alkoholloven § 8-9 første ledd nr. 5 er det forbudt å drikke eller servere alkohol uten bevilling på gate, torg eller vei, i park eller på annen offentlig plass. Dette betyr f.eks. at det forbudt å drikke øl i parken. Etter alkoholloven § 10-1 kan man straffes med bøter eller fengsel inntil 6 måneder for slike brudd på alkoholloven. Den mest sannsynlige straffen for drikking på offentlig sted er en bot.

 

Hvor sterk alkohol er lovlig?

Det er forbudt å skjenke, selge eller omsette drikke som inneholder over 60 volumprosent alkohol i Norge.

 

Er det lov å brygge alkohol privat?

Det er tillatt å brygge alkohol hjemme uten å søke spesiell bevilling, forutsatt at volumprosent alkohol ikke overstiger 22 %, og at man ikke produserer en mengde som overstiger hva som rimelig kan kalles til eget forbruk (altså ikke til videre salg/omsetning).

 

Alkohol og bilkjøring

Alkohol reduserer dine trafikkferdigheter kraftig. Alkohol er det rusmiddelet som i høyest grad er involvert i trafikkulykker, i de tilfeller der årsaken kan spores til en ruspåvirket fører. Det er straffbart å kjøre i beruset tilstand, definert som alkoholpåvirkning målt til 0,2 i promille eller høyere. I praksis betyr det at du ikke kan drikke noe om du skal kjøre.

Hva gjelder øvrig lovgivning omkring alkohol i Norge, finner du utfyllende informasjon om dette ved å se på Alkoholloven. Helsemyndighetene utarbeider og oppdaterer denne kontinuerlig.