Anonym spørreundersøkelse

Svar på spørsmål om din rusmiddelbruk, og bli med på å forme fremtidens rusmiddelpolitikk!

Anonym undersøkelse

Svar på spørsmål om din rusmiddelbruk, og bli med på å forme fremtidens rusmiddelpolitikk!

Måling av direkte biomarkører: EtG/EtS og PEth

Direkte biomarkører er nedbrytningsstoffer som dannes når kroppen forbrenner alkohol. Disse kan påvises selv om personen ikke lenger har alkohol i kroppen.

Direkte biomarkører ansees som pålitelige kilder til måling av alkoholbruk tilbake i tid, fordi risikoen for falske positive og falske negative prøvesvar er liten.

EtG/ EtS måles i urin, fullblod (blod slik det er inne i kroppen), eller i serum (serum er væskefasen av blod etter at det har levret seg [koagulert]). PEth måles i fullblod. EtG/ EtS gir informasjon om alkoholinntaket de siste 2 – 5 dager, og hyppige prøver er velegnet til å bekrefte totalavhold. PEth gir informasjon om alkoholinntaket de siste 2 – 4 uker.

 

EtG og EtS

EtG/EtS i serum/blod: 12-24 timer ved små/moderat inntak, 36 timer ved betydelig og gjentatte inntak.

EtG/ EtS i urin: 2-3 døgn ved små/ moderat inntak, opp til 5 døgn ved betydelig og gjentatte inntak.

EtG i hår: EtG kan påvises i hår. Metoden brukes ikke ofte, men kan være et alternativ ved langtids oppfølging av alkoholmisbruk. EtG i hår er et entydig mål på alkoholinntak, har høy sensitivitet og spesifisitet. Det er også dokumenterte grenseverdier for ulike grader av alkoholinntak. Påvisningstiden er lang, inntil flere måneder.

 

PEth

Fosfatidyletanol (PEth) dannes kun ved inntak av etanol, og er derfor en svært spesifikk markør for alkoholinntak. PEth har et langt påvisningsvindu og kan si noe om størrelsen på inntaket de siste ukene før prøvetaking.

PEth er vanlig å bruke i forbindelse med førerkortsaker (helsekrav).

Et enkelt alkoholinntak gir ingen økning i PEth, men ved regelmessig alkoholbruk vil verdien stige med økende alkoholforbruk. PEth-verdien gjenspeiler det totale alkoholkonsumet de siste 4 ukene før prøvetaking.

PEth kan ikke brukes til å skille mellom ulike inntaksmønster. PEth skiller for eksempel ikke mellom jevnt moderat inntak og sjeldnere, store inntak. Det er ikke mulig å gi et eksakt anslag på alkoholforbruk ut fra en PEth-verdi.

 

PEth-verdier

  • Verdier under 0,03 µmol/L regnes som forenlige med totalavhold fra alkohol, eller bare lavt/ sporadisk inntak.
  • Verdier mellom 0,03 og 0,30 µmol/L regnes å være forenlige med et moderat og ikke nødvendigvis skadelig alkoholforbruk. Verdier i øvre del av dette området utelukker ikke skadelig bruk, og kan gi grunn til for eksempel å vurdere retten til å ha førerkort.
  • Verdier over 0,30 µmol/L representerer vanligvis skadelig overforbruk av alkohol, og i mange tilfeller ikke oppfylt helsekrav til førerkort.

 

Påvisningstid PEth

Påvisningstiden anslås å være om lag 2-3 uker etter avsluttet bruk, men individuelle variasjoner i påvisningstid er til dels meget store. Dette gjør det vanskelig å anslå nøyaktig hvor lang tid det tar fra inntak/bruk avsluttes til prøvene er rene eller innenfor normalområdet. I noen tilfeller kan det ta opp til 5-6 uker etter avsluttet bruk før PEth-verdier er på null.

Generelt vil en si at hos personer med et høyt alkoholforbruk vil PEth-verdien vanligvis halveres hver 3. – 5. dag etter avsluttet bruk. Halveringstiden kan være lengre hos personer med moderat alkoholkonsum.