Rusmidler og bilkjøring

Hvis du bruker rusmidler, risikerer du å miste førerkortet. Dette kan skje uavhengig av om du kjører bil i ruspåvirket tilstand eller ikke.
  • Å kjøre bil påvirket av rusmidler og/eller rusgivende legemidler er straffbart.
  • Om du bruker illegale rusmidler, men aldri kjører ruspåvirker, kan du risikere å miste førerkortet på bakrunn av Helsekravene til førerkort.

Promillegrense for å kjøre bil

I Norge finnes det tre promillegrenser:

  • Alkoholpromille á 0,2 til og med 0,5 (A) med bot ved alkoholkonsentrasjon i blodet til og med 0,5 promille eller alkoholkonsentrasjon i utåndingsluften til og med 0,25 milligram per liter luft, eller ved nærmere bestemt konsentrasjon i blodet av annet berusende eller bedøvende middel.
  • Alkoholpromille over 0,5 til og med 1,2 (B)med bot og betinget eller ubetinget fengsel ved alkoholkonsentrasjon i blodet over 0,5 til og med 1,2 promille eller alkoholkonsentrasjon i utåndingsluften over 0,25 til og med 0,6 milligram per liter luft, eller ved nærmere bestemt konsentrasjon i blodet av annet berusende eller bedøvende middel.
  • Alkoholpromille over 1,2 (C)med bot og ubetinget fengsel ved alkoholkonsentrasjon i blodet over 1,2 promille eller alkoholkonsentrasjon i utåndingsluften over 0,6 milligram per liter luft, eller ved nærmere bestemt konsentrasjon i blodet av annet berusende eller bedøvende middel.

 

For andre rusmidler enn alkohol, omregner politi eller lege hva målt konsentrasjon i blod, spytt eller utånding tilsvarer i alkoholpromille.

Forskrift om faste grenser for påvirkning av andre berusende eller bedøvende middel enn alkohol m.m angir faste grenser for når man etter vegtrafikkloven § 22 tredje ledd blir regnet som påvirket av andre berusende eller bedøvende middel enn alkohol.

Grenseverdiene for slike stoffer følger av kolonnen for straffbarhetsgrense i vedlegg I. Vedlegg I angir også grenseverdier for andre berusende eller bedøvende middel enn alkohol svarende til 0,5 promille og 1,2 promille jf. vegtrafikkloven § 31

Dette gjelder også for bruk av reseptpliktige legemidler dersom du selv ikke har resept på det aktuelle legemiddelet, eller dersom du bruker mer enn hva legen har foreskrevet.

(Kilde: Vegtrafikkloven § 31 og § 22 første ledd)

For en enklere fremstilling av reglene, med utfyllende tilleggsinformasjon, se artikkelen Fakta om rusmiddelgrenser i trafikken (Oslo Universitetssykehus).

Hva blir straffen?

Botens størrelse vil normalt tilsvare 1,5 ganger månedslønn, men dette kan variere noe. Gjentatte overtredelser vil som regel skjerpe strafferammen ytterligere.

A) Ved førstegangsovertredelse vil normalt ikke førerkortet inndras, men i spesielle tilfeller kan det inndras opptil ett år.

B) Ved førstegangsovertredelse inndras førerkortet i minimum ett år.

C) Ved førstegangsovertredelse  inndras førerkortet vanligvis i 2-5 år.

 

Merk at disse strafferammene vil komme i tillegg til eventuelle andre straffbare forhold, dersom dette også utgjør en del av påtalen.

Øvelseskjøring

Samme regelverk gjelder for elever som øvelseskjører, og for elevens ledsager/lærer. Dersom eleven er under 18 år, vil dette riktignok kunne virke formildende for vedkommende, og åpne for alternative straffereaksjoner. Utsettelse på førerprøve er vanlig praksis i tillegg til eventuell straff.