Legemidler og bilkjøring

Noen legemidler kan være trafikkfarlige. Det finnes klare regler for hvordan du kan bruke slike legemidler og fortsatt kjøre lovlig.

Disse reglene gjelder dersom du har gyldig resept.

Kjører du påvirket av legemidler uten å ha gyldig resept, straffes det på samme måte som annen ruspåvirket kjøring. 

Generelt er du selv pliktig til å vurdere hvorvidt du er skikket til å kjøre bil. Dersom du har en medisinbruk som er forenlig med regelverket, men likevel ikke føler at du er skikket til å kjøre bil, skal du la bilen stå!

Førerkortgruppe 1

(AM, S, T, A1, A2, A, B, BE)

Helsekrav oppfylt ved regelmessig bruk av:

 • Diazepam (Valium, Vival, Stesolid): inntil 10 mg per døgn

eller

 •  Oksazepam (Sobril): inntil 30 mg per døgn.

Forutsatt at det har gått minimum 7 dager siden påbegynt medisinering eller doseendring. Det er ingen «karantenetid» mellom inntak av disse legemidlene og når du kan kjøre bil, så sant du er tilvendt dosen. Men dersom du bruker ett av disse legemidlene sporadisk, skal du ikke kjøre bil så lenge virketiden av legemiddelet varer. Hvilken virketid som gjelder, er noe legen din skal informere deg om.

I tillegg er helsekrav oppfylt ved bruk av

 • Zopiklon (Imovane, Zopiklon, Zopiclone, Zoptin): inntil 7,5 mg per døgn.
 • Zolpidem (Stilnoct, Zolpidem): inntil 10 mg per døgn.
 • Nitrazepam (Apodorm, Mogadon): inntil 10 mg per døgn.

MERK: Forutsatt at dette inntas minimum 8 timer før bilkjøring.

Jeg bruker flere forskjellige legemidler

Ved samtidig bruk av to av ovennevnte benzodiazepiner (eller øvrige legemidler opplistet i Førerkortforskriften § 36 nr. 4 til 7) halveres den maksimale tillatte døgndosen av begge. Ved samtidig bruk av antipsykotika, antiepileptika eller antidepressiva, jf. § 36 nr. 8, og legemidler som inngår i § 36 nr. 4, reduseres maksimal døgndose av benzodiazepiner med 50 %. Helsekravene er ikke oppfylt ved bruk av tre eller flere slike legemidler. Helsekravene er heller ikke oppfylt ved bruk av andre benzodiazepiner enn ovennevnte.

Førerkortgruppe 2 og 3

(C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE)

Helsekrav oppfylt ved sporadisk bruk i en periode på maksimum fem døgn av:

 • Zopiklon (Imovane, Zopiklon, Zopiclone, Zoptin): inntil 7,5 mg per døgn.
 • Zolpidem (Stilnoct, Zolpidem): inntil 10 mg per døgn.
 • Nitrazepam (Apodorm, Mogadon): inntil 10 mg per døgn.

MERK: Forutsatt at dette inntas minimum 8 timer før bilkjøring.

Ved samtidig bruk av to av disse (eller øvrige legemidler opplistet i Førerkortforskriften § 36 nr. 4 til 7) halveres den maksimale tillatte døgndosen av begge. Ved samtidig bruk av antipsykotika, antiepileptika eller antidepressiva, jf. § 36 nr. 8, og legemidler som inngår i § 36 nr. 4, reduseres maksimal døgndose av benzodiazepiner med 50 %. Helsekravene er ikke oppfylt ved bruk av tre eller flere slike legemidler.

Helsekravene er heller ikke oppfylt ved bruk av andre benzodiazepiner enn ovennevnte.

Forskjell på langvarig og kortvarig smertebehandling.

Med «langvarig (kronisk) smertebehandling» menes all behandling som varer lenger enn 7 døgn. Med «kortvarig smertebehandling» menes all behandling som varer 7 døgn eller kortere. Sporadisk bruk hører også til i denne kategorien.

Forskjell på langtidsvirkende og korttidsvirkende opiater/opioider

Langtidsvirkende opiater/opioider omfatter alle slike legemidler som kommer i form av depot; dvs. depottablett, depotkapsel eller depotplaster. Metadonmikstur faller også innunder kategorien langtidsvirkende.

Øvrige opiater/opioider klassifiseres som korttidsvirkende, men disse kan likevel regnes som langtidsvirkende under spesielle forutsetninger. For at korttidsvirkende opioider skal regnes som «langtidsvirkende», må de brukes slik at de gir en jevn serumkonsentrasjon gjennom døgnet. Dette forutsetter at det inntas med regelmessige mellomrom, fordelt på minimum tre inntak per døgn.

Langvarig smertebehandling

Førerkortgruppe 1 (AM, S, T, A1, A2, A, B, BE):

Helsekrav oppfylt dersom:

 • Det er klar medisinsk indikasjon.
 • Det er minst en uke etter siste doseøkning.
 • Det brukes en maksimal døgndose som tilsvarer inntil 300 mg orale morfinekvivalenter*.
 • Legemidlene er langtidsvirkende, og
 • Det har gått 8 timer etter inntak av ekstra dose korttidsvirkende opiat/opioid.

*Det skal tas utgangspunkt i ekvivalenstabell i Norsk legemiddelhåndbok. Der det brukes flere opiater/opioider samtidig, skal morfinekvivalenter (for hvert av opiatene/opioidene) summeres. Bestemmelsen om maksimal døgndose tilsvarende 300 mg morfinekvivalenter per døgn forutsetter at det benyttes et langtidsvirkende opiat/opioid. Ved bruk av korttidsvirkende opiater/opioider som langtidsvirkende opiater/opioider må Felleskatalogens doseringsanvisninger følges.

Der det brukes inntil én enkeltdose opiat/opioid per døgn uten samtidig bruk av langtidsvirkende opiat/opioid er helsekravet oppfylt under følgende forutsetninger:

 • Legemiddelbehandlingen gir ikke en virkning som utgjør en trafikksikkerhetsrisiko.
 • Ved inntak av korttidsvirkende opiat/opioid må det gå minst 8 timer før kjøring.
 • Ved inntak av langtidsvirkende opiat/opioid bør det gå minst 16 timer før kjøring kan skje på en trafikksikker måte.

Ved bruk av to legemidler opplistet i helsekravene i Førerkortforskriften § 36 nr. 4 til 7, reduseres angitt døgndose for begge legemidler med 50 %. Ved bruk av antipsykotika, antiepileptika eller antidepressiva, jf. § 36 nr. 8, samtidig med opiater/opioider, reduseres maksimal døgndose for opiater/opioider med 50 %. Helsekrav er ikke oppfylt ved bruk av tre eller flere legemidler opplistet i § 36 nr. 4 til 7.

Langvarig smertebehandling

Førerkortgruppe 2 og 3 (C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE):

Helsekravene til førerkortgruppe 2 og 3 er ikke oppfylt ved langvarig smertebehandling med opiater/opioider.

Kortvarig smertebehandling

Alle førerkortgrupper

Helsekravene er ikke oppfylt ved kontinuerlig behandling med opiater/opioider gjennom døgnet, selv om dette er innenfor rammen av anbefalte døgndoser.

Ved sporadisk inntak av en enkeltdose kortidsvirkende opiat/opioid er helsekravet bare oppfylt dersom enkeltdosen er anbefalt av lege og legemiddelet inntas minimum 8 timer før kjøring.

I noen tilfeller vil det være behov for inntak av en enkeltdose langtidsvirkende opiat/opioid. Dette er ikke regulert i forskriftsbestemmelsene ved opiat/opioid-behandling. Ved inntak av en enkeltdose langtidsvirkende opiat/opioid kan helsekravene ikke anses oppfylt før det har gått minst 16 timer etter inntak.

Det er egne regler for førerkort dersom du er eller har vært i LAR.

Førerkortgruppe 1

(AM, S, T, A1, A2, A, B, BE)

Helsekrav til førerkort oppfylt etter ett år med stabil behandling forutsatt:

 • Fortsatt oppfølging og kontroll av forskrivende lege, og
 • ingen bruk av andre midler som påvirker kjøreevnen.

Helseattest kan deretter gis med anbefaling om førerrett for inntil ett års varighet i tre år, og deretter med inntil fem års varlighet så lenge behandling pågår.

Ved avsluttet substitusjonsbehandling kan helseattest gis med anbefaling om førerrett for inntil ett år av gangen i tre år, forutsatt at umeldte kvartalsvise kontroller viser fortsatt rusfrihet. Helseattest kan deretter gis med anbefaling om førerrett for inntil fem år.

Etter 8 års dokumentert rusfrihet etter avsluttet substitusjonsbehandling kan helseattest gis med anbefaling om førerrett med vanlig varighet.

Samtidig substitusjonsbehandling med opioidholdig legemiddel og behandling med sentralstimulerende legemiddel (f.eks. metylfenidat, racemisk amfetamin, deksamfetamin, deksmetylfenidat og lisdeksamfetamin) gir en uforutsigbar påvirkning av kjøreevnen. Helsekravet er på denne bakgrunn ikke oppfylt ved slik kombinasjonsbehandling.

Førerkortgruppe 2 og 3

(C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE):

Helsekrav ikke oppfylt.

Etter 10 års dokumentert rusfrihet etter avsluttet substitusjonsbehandling kan helseattest gis med anbefaling om førerrett med vanlig varighet.

 For ADHD/ADD-medisinering, vil funksjonsnivå og alvorlighetsgraden av diagnosen ha stor betydning. Regelverket skiller mellom ADHD/ADD med og uten atferdsforstyrrelse.

ADHD/ADD med atferdsforstyrrelse

Dersom behandlende lege mener sentralstimulerende midler er nødvendig for førerkortsøkere med hyperkinetiske forstyrrelser, skal det kreves at disse inntas som avtalt med legen, og at nødvendig behandlingsopplegg følges. Sentralstimulerende midler tatt i denne sammenheng, under faglig betryggende kontroll, er altså en forutsetning for, ikke en kontraindikasjon mot, føring av motorvogn. Legemiddelbehandlingen skal ikke, i seg selv, utgjøre en trafikksikkerhetsrisiko. Ved hyperkinetiske forstyrrelser med atferdsforstyrrelse er bruk av vanedannende legemidler uforenlig med samtidig bruk av sentralstimulerende midler.

Alle førerkortgrupper:

Helsekrav oppfylt etter klar anbefaling fra behandlende lege/psykolog dersom:

 • Behandling sikrer kjøreevne.
 • Det ikke er samtidig sykdom som medfører økt trafikksikkerhetsrisiko, og
 • Det er god kognitiv funksjonsevne.
Førerkortgruppe 1

(AM, S, T, A1, A2, A, B, BE):

Helseattest kan gis med anbefaling om førerrett for inntil to år av gangen.

Førerkortgruppe 2 og 3

(C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE):

Helseattest kan gis med anbefaling om førerrett for inntil ett år, før den kan gis for inntil to år av gangen.

ADHD/ADD uten atferdsforstyrrelse

For personer med hyperkinetisk forstyrrelse uten atferdsforstyrrelse vil førerkort vanligvis kunne utstedes for alle førerkortklasser. Lege/psykolog skal være oppmerksom på at denne pasientgruppen ofte har andre samtidige lidelser, herunder angsttilstander, affektive lidelser og bruk av rusmidler som omfattes av forskriftens øvrige bestemmelser.

For søkere der tilstanden er stabil, og helseattest er gitt med vanlig varighet, vil bruk av øvrige legemidler være etter de generelle reglene for bruk av midler som kan påvirke kjøreevnen.

Alle førerkortgrupper:

Helsekrav oppfylt etter klar anbefaling fra behandlende lege/psykolog dersom:

 • Det ikke er samtidig sykdom som medfører økt trafikksikkerhetsrisiko, og
 • det er god kognitiv funksjonsevne.Helseattest kan gis med anbefaling om førerrett for inntil to års varighet, før den etter to år kan gis med vanlig varighet.

MERK: følgende avsnitt omhandler medisinering. I tillegg til dette vil enkelte typer psykiske lidelser i seg selv kunne være til hinder for godkjent førerrett – snakk med legen om dette.

Alle førerkortgrupper:

Ved samtidig bruk av flere legemidler av typen antipsykotika, antiepileptika og/eller antidepressiva, eventuelt sammen med legemidler som inngår i § 36 nr. 4 til 7, se «Samtidig bruk av flere legemidler» under «Legemiddelbehandling» i Generelt helsekrav til førerkort for alle typer psykiske lidelser og svekkelser (Førerkortveilederen).

Hvis du får  antihistaminer som sovemedisin, er det egne grenser for hvor mye du kan bruke og samtidig oppfylle helsekravene til førerkort.

Hvis du får utskrevet antihistaminer til andre formål enn som sovemedisin, skal dette vurderes i henhold til det generelle helsekravet ved bruk av midler som kan påvirke kjøreevnen (§ 35). Det bør da tas utgangspunkt i krav til døgndoser og karenstid før kjøring som når antihistaminer brukes som sovemedisin

Antihistaminer førerkortgruppe 1

(AM, S, T, A1, A2, A, B, BE)

Helsekrav oppfylt ved bruk av:

 • Alimemazin (Vallergan) inntil 30 mg/døgn,
 • Prometazin (Phenergan) inntil 25 mg/døgn eller
 • Hydroksyzin (Atarax, Hydroxyzine) inntil 30 mg/døgn

MERK: Siste dose må være inntatt minst 8 timer før kjøring.

Ved bruk av to legemidler opplistet i helsekravene i § 36, reduseres angitt døgndose for begge legemidler med 50 %. Ved samtidig bruk av antipsykotika, antiepileptika eller antidepressiva, jf. § 36 nr. 8, og antihistaminer som sovemiddel, reduseres angitt døgndose av antihistaminer med 50 %. Helsekrav er ikke oppfylt ved bruk av tre eller flere legemidler opplistet i § 36.

 

Antihistaminer førerkortgruppe 2 og 3

(C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE):

Helsekrav ikke oppfylt ved bruk av antihistaminer som sovemedisin.

Medisinsk behandling med cannabis/cannabinoider, kan under visse forutsetninger være innenfor helsekravene til førerkort.

Førerkortgruppe 1

(AM, S, T, A1, A2, A, B, BE):

Helsekrav oppfylt dersom:

 • Behandlingen er innenfor indikasjon og instituert av spesialist i nevrologi
 • Pasienten følger legens anbefaling om tidsintervall mellom inntak og føring av motorvogn
 • Behandlingen følger retningslinjene som angitt under avsnittet Legemidler i Førerkortveilederen
 • Sykdommen i seg selv ikke gjør søkeren uskikket til å føre motorvogn
 • Det utvises spesiell aktsomhet når bruk av andre legemidler er indisert
 • Helsekravene etter § 35 er oppfylt ved samtidig bruk av legemidler som er opplistet i § 36
 • Det ikke benyttes cannabinoider i tillegg til behandlingen med det registrerte cannabinoid-legemiddelet.

Ved samtidig bruk av et cannabinoid-legemiddel og et legemiddel som er opplistet i § 36 nr. 4 til 7, bør angitt maksimal døgndose for det sistnevnte legemiddelet reduseres med 50 %, jf. § 37. Det bør ikke brukes mer enn ett legemiddel opplistet i § 36 nr. 4 til 7, sammen med cannabinoid-legemidler.

All annen bruk av cannabinoid-legemidler er uforenlig med føring av motorvogn. Dette gjelder uavhengig av hvordan legemiddelet er anskaffet. Derfor er cannabinoid-legemidler kjøpt eller forskrevet av lege i utlandet eller tatt inn i Norge på registreringsfritak, uforenlig med føring av motorvogn.

Førerkortgruppe 2 og 3

(C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE):

Helsekrav ikke oppfylt ved medisinsk bruk av cannabis/cannabinoider.