Hva skjer hvis jeg blir tatt med narkotika?

Hvis du bruker narkotika bryter du legemiddelloven. Når det gjelder besittelse, kjøp/salg, smugling osv., er det straffeloven som brukes. Blir du dømt etter straffeloven, er det strengere straffer.

Hva sier loven om narkotika?

Legemiddelloven § 24 sier at det er ulovlig både å besitte og bruke narkotika. Det betyr at det er forbudt å eie, ha og bruke narkotika.
I følge legemiddelloven § 31 annet ledd kan du straffes med bøter eller fengsel i inntil 6 måneder, eller begge deler hvis du eier, har og/eller bruker narkotika. Det vanlige er å gi et forelegg (bot), hvor størrelsen på boten er avhengig av type og mengde stoff. I slike saker velger politiet noen ganger å tilby påtaleunnlatelse. (f.eks. ved en såkalt «ruskontrakt»).

Blir du tatt for besittelse, kjøp, salg eller smugling, kan du bli straffet etter Straffeloven § 231: Den som ulovlig tilvirker, innfører, utfører, erverver, oppbevarer, sender eller overdrar stoff som etter regler med hjemmel i lov er ansett som narkotika, straffes for narkotikaforbrytelse med bøter eller med fengsel inntil 2 år. 

Grov narkotikaforbrytelse straffes med fengsel inntil 10 år. Ved avgjørelsen av om overtredelsen er grov, skal det særlig legges vekt på hva slags stoff det gjelder, kvantumet og overtredelsens karakter. 

Gjelder overtredelsen et meget betydelig kvantum, er straffen fengsel fra 3 til 15 år. Under særdeles skjerpende omstendigheter kan fengsel inntil 21 år idømmes. 

Uaktsom narkotikaforbrytelse straffes med bøter eller fengsel inntil 2 år.

Medvirkning til narkotikaforbrytelse straffes som bestemt ellers i denne paragraf. Bøter kan anvendes sammen med fengselsstraff» 

Når det gjelder straff ved overtredelse av narkotikalovgivning er det 15 år som er den kriminelle lavalder, det vil si at alle over 15 år kan straffes i henhold til gjeldende lover.

 

Prikk på rullebladet

Alle narkotikaforbrytelser blir oppført på din vandelsattest («rulleblad»). Dette er politiets register over alle kriminelle handlinger. Det er ganske strenge regler for hvem som får tilgang til din vandelsattest, men noen arbeidsplasser, skoler og forsvaret krever at du fremviser vandelsattest.

Bruk og besittelse av mindre mengder narkotika blir normalt fjernet fra ordinær vandelsattest etter 3 år. Hvis du var under 18 år  da du ble tatt, vil det bli fjernet etter 2 år. I en uttømmende attest, vil det stå livet ut, med mindre du var under 18 år da du ble tatt.

I hvilke tilfeller du må vise ordinær eller uttømmende vandelsattest, kan du lese mer om i ung.no sin artikkel «Når blir saker på rullebladet fjernet».