Trengs behandling?

Om barnet ditt trenger mer oppfølging for sitt rusproblem enn det dere/du kan håndtere på egen hånd, er det viktig å kontakte de riktige instansene så fort som mulig. Nedenfor kan du lese litt om hva slags tilbud som finnes. 

Barn under 18 ruser seg

Ungdom under 18 år som ruser seg blir som oftest tatt vare på av psykisk helsevern for barn og unge. Barnevernet kan også bistå i slike situasjoner. Dere og barnet kan bli tilbudt samtaler, urinprøvekontrakt, og generell oppfølging.

Det er barneverntjenesten, legen eller NAV som kan søke ditt barn inn til behandling. Husk at den helserettslige myndighetsalderen er 16 år, og du derfor har begrenset med innsyn i ditt barns legejournal m.m. Ungdom over 16 år vil få brev med innkallelse, henvisning osv. sendt direkte til seg. Imidlertid kan helsepersonell vurdere nødvendigheten av at foreldre får innsyn, og har derfor mulighet til å gi deg innsyn i saken til tross for at barnet er 16 eller 17.

Barn over 18 ruser seg

Alle som blir henvist til spesialisthelsetjenesten har rett på at søknaden om behandling vurderes innen 10 virkedager. Om det vurderes at vedkommende har rett på behandling, skal oppfyllelsen av helsehjelp skje innen gitt frist. Fristen regnes fra den dato det er vurdert at pasienten har rett til nødvendig helsehjelp.

Rusbehandling i spesialisthelsetjenesten

Rusbehandlingen i Norge er det Spesialisthelsetjenesten som står for. Det finnes primært tre typer hjelp du kan få for problemer med rusmidler:

Avrusning: Akuttilbud som tar sikte på å få pasienten avruset (abstinensfri).  Kort behandlingsvarighet, gjerne maksimalt én måned. Etter avrusing er det hensiktsmessig at pasienten videreformidles til det øvrige hjelpeapparatet.

Dagbehandling/poliklinisk behandling: Behandling/oppfølging uten at pasienten er innlagt. Dvs. at pasienten drar hjem etter behandlingen og kommer tilbake hvis flere behandlinger er nødvendig. Ofte vil det dreie seg om ulike former for samtaleterapi. For ungdom finnes ofte egne tilbud innen DPS-ene.

Døgnbehandling: Behandling hvor pasienten bor på behandlingsinstitusjonen. Behandlingen defineres som korttids når det dreier seg om behandling under seks måneder. Langtids døgnbehandling kan gjerne strekke seg over flere år. Det finnes fler døgnbehandlingsplasser som er tilpasset ungdom.

 

Kommunens rolle

Ovenstående tilbud er tilbud i Spesialisthelsetjenesten. Det er kommunen som har ansvar for ungdomsarbeid og førstelinjetjenesten. Undersøk med Utekontaktene, Helsestasjon for ungdom eller kommunehelsetjenesten om det finnes et tilbud for oppfølging av ungdom med milde til moderate rusproblemer. Ofte har disse tilbudene en øvre aldersgrense på mellom 23-26 år.  Mange kommuner tilbyr for eksempel hasjavvenningskurs. Om du ikke finner direkte kontaktinformasjon, ring kommunen sentralt.