Stol på at du kan være et godt forbilde for barnet ditt

Nyere forskning viser at ungdom i overveiende grad er fornøyd med foreldrene sine, og ser opp til dem som rollemodeller. Foreldre er gjerne de ungdommen henvender seg til når de har problemer. Du kan kanskje ikke forhindre at barnet ditt drikker, men du kan være med på å ruste barnet ditt til å ta gode valg!

 

Etter hvert som barna blir eldre vil deres verden bli større. De får nye venner, de begynner å bevege seg på et større område, de kan få nye fritidsinteresser og kanskje begynne på ny skole. Dette kan føre til at foreldrene føler at de mister litt oversikten over hvor barna er, hvem de sammen med og hva de gjør. I kjølvannet av det dukker gjerne nye bekymringer opp, noen av disse handler ofte om alkohol og andre rusmidler.

Myndighetene jobber aktivt for å få ungdom til å bruke mindre alkohol. Aldersgrenser, salgs- og skjenkebestemmelser, vinmonopolordningen og avgifter er viktige strategier for å begrense alkoholskader blant ungdom. Den viktigste jobben gjøres likevel i hjemmet. Som forelder har du en helt sentral rolle og kan være med på å utsette debutalderen og begrense alkoholbruken til barnet ditt. I det barn blir ungdom vil deres syn på foreldrene endre seg. Foreldre oppfattes ikke lenger primært som formyndere, men forhåpentligvis som veiledere og forbilder. Derfor er det viktig med en god dialog og et forhold preget av tillit.

Helsedirektoratet har utarbeidet fem gode råd om alkohol til deg som har en tenåring i huset:

  • Ikke gi alkohol til ungdom under 18 år
  • Snakk med andre foreldre om felles mål og grenser
  • Tenk igjennom egne grenser
  • Vis at du bryr deg om tenåringen din
  • Sett tydelige grenser – vis omsorg

Sett grenser, ikke gi alkohol til ungdom under 18 år

Enkelte foreldre synes det er vanskelig å avgjøre hvorvidt det er lurt å sende med ungdommen alkohol på fest. Håpet er at ungdommen begrenser inntaket til det foreldrene sender med dem. All forskning tyder på det motsatte; det å gi alkohol til ungdom for å lære dem å drikke med måte, kan virke mot sin hensikt.  De ender gjerne med å drikke opptil tre ganger så mye som enn de som ikke får av foreldre (Pedersen, 2006).

Det å konsekvent la være å servere/gi barna alkohol, gjør at du som foresatt formidler en klar holdning til barna. Foreldres holdninger til barnas alkoholbruk har betydning for barnas alkoholbruk (Nossum Haugan og Haugeland, 2004, Pedersen, 2006). Å formidle at du ikke synes det er OK at barnet drikker alkohol, selv om du kanskje vet at hen drikker, og ikke får gjort noe med det, er en viktig forebyggende strategi.

 

Snakk med andre foreldre om felles mål og grenser

Når barna er små, er det vanlig at foreldre utveksler alt fra barnas bleievaner til deres sovevaner. Etter hvert blir det ofte mindre kommunikasjon mellom foreldrene. Når barna begynner på ungdomskolen, er det mange som får nye venner. Kanskje er det ikke like naturlig å bli kjent med foreldrene til de nye vennene. Ofte synes ungdommen det er flaut om foreldrene snakker sammen. Ikke la dette stoppe deg. Sørg for å være med på foreldremøter, og snakk med foreldre når det gjelder overnattinger, innetider, fester og regler. Bruk nettverket du allerede har. De fleste foreldre har kontakt med andre foreldre i klassen, nabolaget, barnets vennegjeng, etc.

 

Tenk igjennom egne alkoholvaner

De fleste barn vet hva alkohol er, og har på et eller flere tidspunkt befunnet seg i situasjoner hvor voksne drikker alkohol. Det er viktig at du som foresatt er et godt forbilde når det gjelder alkohol. Dette gjelder både hyppighet, mengde og hvordan du snakker om alkohol. Dine alkoholvaner har mye å si for hva slags meninger barna dine får om alkohol.

Å fortelle barna om alkohol, er viktig. I dag vet de aller fleste barn og ungdom hva alkohol er, men det er likevel viktig at dere har samtaler om temaet. Det kan være fristende kun å ha fokus på de negative sidene ved alkohol. Imidlertid er ikke dette den beste strategien. Ungdom flest vet at det finnes positive sider ved alkohol. Unnlater du å fortelle om disse, kan ungdommen oppleve deg som inkonsistent, og lite troverdig. Det kan også øke interessen deres, fordi de vet at det er noe du ikke forteller.

 

Vis at du bryr deg om tenåringen din

Å bry seg kan gjøres på mange måter. Vær interessert i hverdagen til ungdommen din, snakk sammen om ting de er interessert i. Hvis dere gjør det til en vane å prate sammen om vanlige ting i hverdagen er det større sjanse for at ungdommen din kommer til deg om hen har det vanskelig eller lurer på noe. Forskningen viser at involverte foreldre får bedre forhold til sine barn; det skaper tillit. Så ikke vær redd for å bry deg, bry deg heller for mye enn for lite! Synes du enkelte ting er vanskelig å snakke om, øv på det. Øvelse gjør mester.

Ikke bagatelliser alkohol

Å prøve ut alkohol er noe mange ungdom gjør, og de fleste foreldre er klar over det. Men hvordan de forholder seg til det, er ulikt. Selv om de fleste foreldre helst hadde ønsket at ungdommen deres ikke drikker alkohol, er det nok mange som ser på dette som en uunngåelig del av den eksperimenterende ungdomsfasen. Uansett hvordan du  forholder deg til at ungdommen din drikker, er det viktig at du ikke bagatelliserer det! Alkohol er det rusmiddelet som forårsaker flest skader, både i Norge og på verdensbasis. Mye skjer i fylla; slåsskamper, kriminelle handlinger, ulykker, seksuelle overgrep er noen hendelser som all statistikk viser ofte skyldes alkohol. Det er også slik at de aller fleste som prøver ut andre rusmidler, har drukket alkohol første gang de prøver det. Snakk om alkohol med ungdommen din, snakk om egne og andres grenser. På denne måten blir det mindre sjanse for at ungdommen din opplever noe ubehagelig eller utsetter andre for noe ubehagelig når de er alkoholpåvirket.