Hvordan komme i kontakt med hjelpeapparatet?

For innleggelse/behandling kreves skriftlig henvisning fra lege eller NAV sosial. Dette gjelder alle helsetjenester i det offentlige (spesialisthelsetjenesten og kommunale tilbud).

Du og legen/NAV bestemmer hvor du skal søkes inn. Dette baseres blant annet på ditt behov, ventetid og lokalitet. Henvisningen sendes av legen/NAV til den regionale vurderingsinstansen/behandlingssted.

Bestemmelsen om fritt behandlingsvalg innebærer at du fritt kan velge hvor du ønsker behandling.

Mange kommuner har lavterskeltilbud, det vil si tilbud som du ikke behøver henvisning til. Se din kommunes nettsider eller kontakt kommunen direkte for informasjon.

Hvis du ikke har en fastlege, kan du finne en på sidene til helseNorge. Det er også mulig å få time hos en annen enn din fastlege, om legen har kapasitet til dette.


Er du ikke norsk og lurer på om du har rett til hjelp?

De fleste som bor i Norge har rett til å ha en fastlege. Disse gruppene har rett til å stå på en fastlegeliste:

  • Alle personer som har folkeregistrert adresse i Norge

 

  • Asylsøkere som har D-nummer

 

  • NATO-personell som har D-nummer, og deres familie

 

En person som er statsborger i et land som er medlem av EU eller EØS, og/eller er medlem av den norske folketrygden, har rett til å bli vurdert for rusbehandling i spesialisthelsetjenesten, les mer om lovgivningen på lovdata. Du kan lese mer om rusbehandling i spesialisthelsetjenesten på sidene til helseNorge.

 

Informasjon om rettigheter for utenlandske statsborgere med midlertidig opphold i Norge finner du på Helfo sine sider.  Ellers har utenlandske borgere (utenfor EU/EØS) bare rett til øyeblikkelig hjelp.

 

Information in english Choosing a treatment centre – from referral to treatment.

 

Hvor lang tid tar det?

Pasienter med psykiske lidelser eller rusmiddelavhengighet har rett til å få henvisningen vurdert innen 10 virkedager. Hvis behandlingsstedet mener du har rett til nødvendig helsehjelp, vil du få et brev med informasjon om:​​

  • frist for når helsehjelpen senest skal starte

 

  • fristen gjelder for oppstart av utredning eller behandling

 

  • tidspunkt for første oppmøte


Hva slags hjelp finnes?

Avrusning/ Rusakuttmottak

En innleggelse på avrusning/rusakuttmottak har vanligvis varighet på omkring 2-4 uker, avhengig av behov. Pasienten vil få nødvendig helsehjelp og eventuell medikamentbehandling for abstinensene.

Poliklinisk behandling

Poliklinisk behandling er behandling som ikke krever innleggelse. Poliklinikkene tilbyr utredning, vurdering og behandling for pasienter med ruslidelser. Vanlig poliklinisk behandling er terapitimer, gruppeterapi og samtaler.

Dagbehandling

Behandlingen er mer omfattende enn vanlig poliklinisk kontakt og forutsetter tilgang til seng, men ikke overnatting. En slik behandling består av for eksempel gruppeterapi, undervisning, individuell terapi.

Korttids døgnbehandling (under seks måneder)

En behandling som innebærer at pasienten bor på stedet, med vanlig varighet i 3-6 måneder.

Langtids døgnbehandling (over seks måneder)

Samme behandlingsform som korttids døgnbehandling, men med varighet over 6 måneder.

 

Oppfølging og praktisk bistand

Mens spesialisthelsetjenesten har ansvar for avrusning, utredning og behandling, er det kommunene som har ansvar for oppfølging av mennesker med rusproblemer. Hvordan dette er organisert, varierer. Noen kommuner har egne instanser som jobber spesifikt med rus (ofte rus og psykisk helse), andre kommuner tilbyr tjenestene gjennom NAV.

Tjenestene kan omfatte rådgivning og veiledning, støtteopplegg, bolig og evt. oppfølging i bolig, oppsøkende arbeid, tiltak for sosial- og arbeidsrettet rehabilitering, arbeid med Individuell plan og oppfølging før, under og etter opphold i spesialisthelsetjenesten eller fengsel, samt oppfølging av LAR-pasienter (legemiddelassistert rehabilitering).

I tiden når den rusavhengige er inne til behandling, består det kommunale tilbudet stort sett av oppfølging. Her er ansvarsgrupper og koordinator mye brukt. Den viktigste oppgaven her er å forberede tilbudet etter endt behandling, slik at man får en god overgang fra opphold på institusjon og over i den kommunale tjenesten. Etter utskriving handler svært mye av innsatsen om å hjelpe til med praktiske ting som arbeid, bolig, økonomi og fritid. Tett individuell oppfølging og samtaler er fortsatt et viktig element i tjenestene.

Alt av økonomisk bistand, bistand til å få jobb eller bolig, får du gjennom kommunen/NAV.

 

Kilder:

Dyrstad, Karin og Solveig Osborg Ose, 2014 : Kommunalt rusarbeid og innlemming av statlig rustilskudd i den kommunale rammen. Sintef.

Helsenorge.no