Lover og regler hasj

Lover og Regler overfor hasj

mann/gutt |
15 år |
vestland

  Rusinfo svarer:

Vi antar at det du lurer på er lover og regler vedrørende bruk av Cannabis (hasj), og det er et godt spørsmål.

Den 13.5.22 kom riksadvokaten med nye retningslinjer vedrørende rusavhengige som oppbevarer rusmidler til egen bruk. Disse retningslinjene kommer etter tre dommer i høyesterett der det ble gjennomført en betydelig nedjustering av strafferettslige reaksjoner i slike saker.

I de nye retningslinjene står det blant annet:

«Det skal heretter ikke utmåles straff for slik befatning med mindre mengder narkotika til en
rusavhengigs egen bruk. Det presiseres for ordens skyld at dommene ikke berører
straffenivået for befatning med narkotika som er ment til videresalg.»

«I fravær av holdepunkter som tilsier at den mistenkte er å anse som rusavhengig, kan
det legges til grunn at personen ikke er rusavhengig.»

«Ved holdepunkter som tilsier rusavhengighet, skal tvil komme den mistenkte til gode.
Hvilke ressurser som skal benyttes på å avklare om mistenkte er rusavhengig, må
vurderes nøye, i lys av blant annet bevissituasjonen og dette momentets betydning for
forventet straffereaksjon.»

Ut fra dette kan vi lese at rusavhengige ikke lenger skal straffes for å oppbevare mindre mengder rusmidler til egen bruk. Vi antar at en utfordring vil kunne bli å få en klar og god oversikt over hvilke kriterier som legges til grunn for å definere hvem som er rusavhengige, og hvilke ressurser som kan tas i bruk for å avklare dette i hvert tilfelle.

Når det gjelder salg, oppbevaring av større mengder og personer som ikke er rusavhengige gjelder lovverk som tidligere, men det er verdt å merke seg at retningslinjene avslutter med følgende:

«Høyesteretts ankeutvalgs beslutning HR-2022-902-U, avsagt 4. mai d.å.,
synes å signalisere en nedjustering av straffenivået i visse saker om ikke-rusavhengiges
befatning med narkotika til egen bruk. Saken gjaldt oppbevaring av 10 gram amfetamin til
egen bruk i forbindelse med en vanskelig livssituasjon, se Borgarting lagmannsretts dom LB2021-78375. Påtalemyndighetens anke over lagmannsrettens utmåling av 21 dager betinget
fengselsstraff for forholdet ble ikke tillatt fremmet Påtalemyndigheten bes være oppmerksom på fremtidige rettsavgjørelser som avklarer
rettstilstanden ytterligere, og justere sin påtalepraksis tilsvarende.»

Her finner du hele retningslinjen fra riksadvokaten.

Var du fornøyd med svaret? Gi oss tilbakemelding her!

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.

fant du ikke det du lette etter?

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.