Concerta

Concerta er et sentralstimulerende legemiddel. Alle sentralstimulerende stoffer gir en oppkvikkende virkning, med en følelse av økt energi. Virkestoffet i Concerta heter metylfenidat.

Hva er Concerta?

Concerta er et sentralstimulerende legemiddel. Alle sentralstimulerende stoffer gir en oppkvikkende virkning, med en følelse av økt energi. Virkestoffet i Concerta heter metylfenidat. Andre legemidler som inneholder metylfenidat er Ritalin, Equasym, Delmosart og Medikinet. Metylfenidat har fellestrekk med f.eks. amfetamin, men dette er likevel to ulike stoffer.

Concerta brukes som medisin for å lindre symptomer ved ADHD. Pasientgruppen er hovedsakelig barn, men enkelte vil også ha nytte av å fortsette behandlingen i voksen alder. Concerta produseres i form av depottabletter, som betyr at virkestoffet slippes gradvis ut i blodet over tid, og dermed har effekt i lengre tid enn en vanlig, hurtigvirkende tablett. Alle legemidler som inneholder metylfenidat, også Concerta, er reseptbelagte medikamenter.

Concerta finnes også på det illegale markedet. Dette er fordi det har potensiale både som rusmiddel og som «puggedop», og kan forsterke virkningen av andre rusmidler.

 

Concerta som rusmiddel

Concerta i terapeutiske doser hjelper pasienter som lider av ADHD med å fokusere og samle tankene bedre, og derfor også gi en opplevelse av ro. Men, dersom disse pasientene bruker Concerta i større doser enn anbefalt, vil de kunne oppleve en rus som ligner amfetaminrus. Personer som ikke lider av ADHD vil kunne oppleve rus av Concerta også ved inntak av mindre doser.

Rusen kjennetegnes ved at man blir svært energisk, og mange opplever økt selvtillit, økt utholdenhet og økt tankeaktivitet. Hjertet jobber hardere, og pulser øker.

Den totale virketiden er vanligvis inntil 12 timer. Merk at det kan forekomme individuelle forskjeller på dette området.

 

Concerta som «puggedop»

Concerta er også forholdsvis utbredt blant skoleelever og studenter, på grunn av de prestasjonsfremmende egenskapene. Men, hvor nyttig Concerta egentlig er som et puggedop, er omdiskutert. Mange opplever riktignok at Concerta gir økt energi og utholdenhet, noe som f.eks. føles nyttig under lange lese- eller skrivedager. Samtidig opplever mange en redusert konsentrasjonsevne, økt tankekjør, i tillegg til mulige fysiske bivirkninger av Concerta som i seg selv kan være forstyrrende.

Med andre ord, selv om mange føler seg i stand til å jobbe hardere, jobber man ikke nødvendigvis bedre eller smartere – kanskje tvert imot. Her vil også størrelsen på dosen ha betydning, da større doser også øker sannsynligheten for bivirkninger og lignende.

 

Dosering og overdose

Concerta doseres individuelt i samråd med lege. Ulike pasientgrupper vil som regel også ha behov for ulike doseringer. Ved kontinuerlig bruk over tid, er det vanlig å øke dosen gradvis, da de fleste vil utvikle en toleranse. Dette betyr at man trenger større doser for å oppleve lik medisinsk effekt som tidligere. Slike doseøkninger bør kun skje i samråd med legen.

Om man tar større doser enn anbefalt, øker risikoen for bivirkninger og overdosesymptomer. Symptomer på overdose inkluderer kvalme/oppkast, kraftig hjertebank, hodepine, svetting, økt aggresjon, vrangforestillinger, farlig høy puls og hjerterytmeproblemer.

Er du i tvil om du eller en annen har tatt overdose, ta kontakt med helsepersonell; AMK 113, Legevakt 116 117 eller Giftinformasjonen 22 59 13 00!

 

Bivirkninger og avhengighet

Alle legemidler har bivirkninger, også Concerta. Noen opplever mange bivirkninger, andre kun noen få eller ingen. Noen opplever kraftige bivirkninger, andre opplever disse i mildere grad.

Vi kan dele bivirkninger i to: Akutte og langsiktige. Begge typer bivirkninger gjelder Concerta inntatt uten å blande med andre rusgivende stoffer eller legemidler. Blandingsbruk kan gi mer alvorlige bivirkninger.

Følgende er kun eksempler på bivirkninger, og ikke en uttømmende liste:

 

Akutte bivirkninger

Vanlige bivirkninger: Høy puls, feber, hodepine, rastløshet, munntørrhet, svimmelhet, skjelving, kvalme, løs mage, tung pust.

Mindre vanlige bivirkninger: Forstoppelse, hevelser i huden, mage- og tarmkatarr, muskelrykninger, blod i urinen.

 

Langsiktige bivirkninger

Brukt regelmessig over tid, kan enkelte brukere oppleve søvnvansker, aggresjon, angst, depresjon, tretthet, vekttap, ereksjonsproblemer og nedsatt sexlyst.

 

Avhengighet

Et regelmessig forbruk av Concerta kan på sikt medføre avhengighet. Dette kjennetegnes f.eks. ved at du opplever problemer med å slutte, og/eller at du opplever fysisk eller psykisk ubehag dersom du ikke tar Concerta. Om du opplever problemer med å slutte med Concerta, bør du ta opp dette med legen din. Det er generelt anbefalt å trappe ned eller avslutte behandling med Concerta under medisinsk oppfølging.

 

Blod-, spytt- og urinprøver

Bruk av Concerta kan vanligvis påvises mellom ½-1 døgn med blodprøver, og i 3-4 dager med urinprøver. Påvisningstiden i spyttprøver er omtrent som i blod. Når vi oppgir hvor lenge et stoff kan påvises, er tallene alltid veiledende. Det forekommer store individuelle variasjoner.

Når det gjelder trafikkontroller, er det slik at man tar en spyttprøve for å se om det er metylfenidat i spyttet. Hvis det er det, blir det tatt en blodprøve for å sjekke mengden stoff i blodet. Deretter regnes det om til promille. Dette kan du lese mer om på våre sider om «bilkjøring og trafikk».

 

Bilkjøring og helsekrav til førerkort

Dersom du får Concerta på resept, har du i prinsippet lov til å kjøre bil samtidig som du bruker medisinen. Det er ikke fastsatt konkrete grenseverdier for hvor mye Concerta du kan bruke og samtidig oppfylle helsekravene til førerkort. Derimot kan enkelte grader av ADHD gi begrensninger med tanke på førerrett. Det er legen som vurderer om din medisinbruk og ditt sykdomsbilde utgjør en trafikksikkerhetsrisiko eller ikke.

 

Concerta og alkohol

Samtidig bruk av Concerta og alkohol frarådes. Alkohol kan forsterke bivirkninger av Concerta, som i ytterste konsekvens kan være alvorlig. Dette er riktignok et spørsmål om mengde og toleranse, men helst skal denne kombinasjonen unngås.

 

Concerta, lovverk og resepter

Concerta er narkotikaklassifisert (som «Methylphenidatum»). Dette betyr at dersom du ikke har resept, er det straffbart å oppbevare, bruke, selge, eller på andre måter ta imot eller gi bort Concerta. Ulovlig bruk kan straffes etter Legemiddelloven og omsetning kan straffes etter Straffeloven.

Skal du ut og reise er det derfor viktig at du har papirer på at det er dine medisiner. Snakk med legen din før du ev. skal utenlands.