Er narkotika lov i Norge nå?

Hittil har det ikke blitt innført noen betydelige endringer i lovverket når det gjelder bruk og besittelse av narkotika.

I Norge defineres narkotika som alle stoffer som er oppført på Narkotikalisten. En rekke av disse stoffene er forbudt etter Narkotikaforskriften § 5. Dette betyr at bruk og besittelse av disse stoffene (uten gyldig resept fra lege) kan føre til straffereaksjoner. Normalt straff er forelegg (bot + anmerkning på rullebladet), men i mer alvorlige og omfattende tilfeller kan også fengselsstraff idømmes (og/eller høyere bøter).

 

Rundskriv fra riksadvokaten

I praksis finnes det likevel noen mulige unntak fra gjeldene lovverk, når det gjelder straff for bruk og besittelse av narkotika. Riksadvokaten har myndighet til å fatte midlertidige vedtak, som bl.a. bestemmer hvordan politiet skal eller kan reagere ved mulige lovbrudd.

I april 2020, som følge av pandemien, innførte riksadvokaten et midlertidig direktiv, som bl.a. sa følgende:

«Etter gjeldende påtalepraksis ilegges, med enkelte unntak, forelegg ved mindre alvorlige narkotikaovertredelser som f.eks. besittelse eller oppbevaring til eget bruk. Disse sakene kan generere mye arbeid for politiet og påtalemyndigheten, blant annet fordi mange av foreleggene ikke besvares og derfor må oversendes domstolene.

Riksadvokaten beslutter derfor at det i stedet for forelegg skal ilegges påtaleunnlatelse for de minst alvorlige narkotikaovertredelsene, det vil si bruk av narkotika og besittelse/oppbevaring til eget bruk som normalt avgjøres med forelegg. Dette innebærer reelt sett at politidistriktene avgjør på vanlig måte om hva som er mest hensiktsmessig av forelegg eller påtaleunnlatelse på saksfeltet.»

Her er det vi selv som har fremhevet ordet «skal». Noen måneder senere kom nemlig et nytt midlertidig direktiv, som erstattet det forrige, og som derimot sa følgende:

«Riksadvokaten beslutter derfor at det i stedet for forelegg kan ilegges påtaleunnlatelse for de minst alvorlige narkotikaovertredelsene«. Her er det ganske stor praktisk forskjell på «skal» og «kan», hvor politiet i sistnevnte tilfelle har større spillerom for å gjøre en egen vurdering.

Direktivene for straffesaksbehandling oppdateres kontinuerlig. Hvilke direktiver som gjelder per i dag, kan til enhver tid sjekkes på oversikten over Riksadvokatens dokumenter.

Nettsteder vi anbefaler

Lovgivning på rusfeltet (regjeringen.no)
Rusreform.no (Foreningen tryggere ruspolitikk)
Narkotikapolitikk (tema, aftenposten.no)
Legemiddelloven (lovdata.no, se særlig kap. 8 og 10)
Narkotikaforskriften (lovdata.no)
Straffeloven (lovdata.no, se særlig kap. 23)