Imovane

Imovane er en sovemedisin innen gruppen Z-hypnotika, som er nært beslektet med benzodiazepiner. Det har dempende effekt, virker beroligende og inneholder zopiklon.

Hva er Imovane?

Imovane er et legemiddel innen gruppen Z-hypnotika, som er nært beslektet med benzodiazepiner. Alle Z-hypnotika/benzodiazepiner har en dempende effekt og virker beroligende. Virkestoffet i Imovane heter zopiklon.

Mange Z-hypnotika/benzodiazepiner finnes også på det illegale markedet. Dette er fordi de har ruspotensiale, og kan forsterke virkningen av andre rusmidler. Z-hypnotika/benzodiazepiner brukes også for å dempe bivirkninger av for eksempel amfetamin, kokain eller alkohol.

 

Imovane og rus: virkninger

Imovane brukes først og fremst som et legemiddel mot søvn- og innsovningsvansker. Vanlige virkninger er avslappethet, trøtthet og sløvhet. Hukommelsen og reaksjonsevnen svekkes.

Store doser Imovane gir rusvirkning. Dersom du ikke bruker Imovane regelmessig, vil også lavere doser kunne gi rusvirkning. Dersom dosene er svært høye kan det føre til at du blir svært trøtt og sløv.

Imovane kan gi paradoksalvirkninger, også ved mindre doser). Det betyr at du f.eks. kan bli mer aggressiv, impulsiv og utagerende. Du kan rett og slett miste kontrollen og gjøre ting du ikke husker etterpå eller skade deg selv og andre.

Jo større dose du har tatt av Imovane, jo større er risikoen for paradoksalvirkninger. Men dette forekommer også ved lavere inntak. Blanding med andre rusgivende stoffer kan være risikabelt. Du kan lese mer om dette nedenfor.

 

Dosering og overdose

Dosering og bruk av Imovane bør kun skje i samråd med lege.

Z-hypnotika/benzodiazepiner generelt, også Imovane, regnes som lite overdosefarlige dersom du ikke blander med andre rus- eller legemidler. Overdosering av Imovane er normalt ikke livstruende med mindre den er kombinert med andre dempende stoffer, for eksempel alkohol.

 

Bivirkninger og avhengighet

Vi kan dele bivirkninger i to: akutte og langsiktige. Begge typer bivirkninger gjelder Imovane inntatt uten å blande med andre rusgivende stoffer eller legemidler. Blandingsbruk kan gi alvorlige bivirkninger.

 

Akutte bivirkninger

Vanlige bivirkninger: Døsighet/trøtthet (mange vil også oppleve dette om morgenen, etter inntak kvelden før). Koordineringsforstyrrelser i muskelbevegelsene og tregere reaksjonstid. Hodepine, kvalme og svimmelhet kan forekomme.

Sjeldne bivirkninger: Allergiske hudreaksjoner. Pustevansker. Paradoksale reaksjoner som søvnforstyrrelser, mareritt, opphisselse/manglende kontroll, angst, aggressivitet.

 

Langsiktige bivirkninger

Imovane er, som andre Z-hypnotika/benzodiazepiner, avhengighetsskapende. Den viktigste langsiktige bivirkningen er avhengighet. Det kan være svært vanskelig å slutte med Imovane om du først er avhengig. Skal du slutte, er det viktig å trappe ned i samråd med lege (eller annet helsepersonell) som er kyndig på feltet.

Bruk over tid kan gi abstinenser. Skal du slutte med Imovane, ikke slutt uten å konferere med noen først. Det er viktig å trappe ned over tid.

 

Blod-, spytt- og urinprøver

Bruk av Imovane kan påvises noen døgn ved urinprøver og ca. 1 døgn ved blodprøver. Påvisningstiden for spytt- og utåndingsprøver er omtrent som for blod. Når vi oppgir hvor lenge et stoff kan påvises, er tallene alltid veiledende. Det forekommer store individuelle variasjoner. Ved større inntak vil påvisingstiden vanligvis være noe lengre.

Når det gjelder trafikkontroller, er det slik at man tar en spytt- eller utåndingsprøve for å se om det er Imovane i spyttet/utåndingen. Hvis det er det, blir en tatt med til en blodprøve for å sjekke mengden stoff i blodet. Deretter regnes det om til promille. Dette kan du lese mer om på våre sider «bilkjøring og trafikk»

 

Bilkjøring og helsekrav til førerkort

Bruk av Imovane er forenlig med helsekravene til å inneha førerkort, sett at du oppfyller visse kriterier;

– Du bruker maksimalt 7,5 mg. per døgn, og er tilvendt dosen
– Du venter minimum 8 timer mellom inntak og bilkjøring
– Du får Imovane på resept fra lege
– Du ikke bruker noen andre legemidler opplistet i Forskrift om Førerkort § 36, nr 4 til 7. I så fall vil maksimale tillatte døgndose halveres, for begge legemidlene. Ved bruk av tre eller flere legemidler opplistet i § 36 nr. 4 til 7, er ikke helsekrav til førerkort oppfylt.

I tillegg til dette, er det krav om at sjåfører av førerkortklasse C og D ikke behandles med Imovane i lengre tid enn 5 døgn om gangen.

 

Imovane og alkohol

Blanding av Imovane med alkohol eller andre dempende stoffer øker risikoen for paradoksalvirkninger. Du kan blant annet oppleve at du blir mye fortere og mer full enn du blir ellers. Overdosefaren øker også vesentlig dersom du blander Imovane med alkohol eller andre dempende stoffer/legemidler.

 

Imovane og lovgivning

Zopiklon (virkestoffet i Imovane)  er et reseptpliktig legemiddel.

Skal du ut og reise er det derfor viktig at du har papirer på at det er dine medisiner. Snakk med legen din før du evt. skal utenlands.