Circadin

Circadin er et søvnfremkallende legemiddel, et såkalt hypnotikum. Det inneholder virkestoffet melatonin.

 


Hva er Circadin?

Circadin er et legemiddel i gruppen hypnotika. Hypnotika er en betegnelse på legemidler som er søvnfremkallende. Virkestoffet i Circadin er melatonin, et hormon vi produserer naturlig i kroppen. Som legemiddel er det syntetisk fremstilt.

Circadin brukes til kortvarig behandling av søvnproblemer og døgnrytmeforstyrrelser. Det er foreløpig uavklart om melatonin har effekt på andre søvnlidelser.

 

Circadin og rus – virkninger

Circadin er  et søvnfremkallende medikament. men har ikke umiddelbar virkning. Circadin er depottabletter, og etterligner den naturlige melatoninutskillelsen ved å frigi melatonin gradvis. Det kan ta opptil flere dager før du får full effekt. Circadin har ikke ruspotensiale så vidt vi er kjent med.

Dosering og overdose

Circadin regnes som lite overdosefarlig og det er sjeldent nødvendig med behandling. Symptomer ved overdosering er døsighet og i alvorlige tilfeller nedsatt bevissthet.

 

Bivirkninger

Vi kan dele bivirkninger i to: akutte og langsiktige. Begge typer bivirkninger gjelder Circadin inntatt uten å blande med andre rusgivende stoffer eller legemidler. Blandingsbruk kan gi andre bivirkninger.

 

Bivirkninger:

Vanlige bivirkninger: Døsighet/Trøtthet.

Sjeldne bivirkninger: Brystsmerter, magesmerter, hodepiner, svimmelhet Irritabilitet, uro, unormale drømmer.

 

Langsiktige bivirkninger:

Langtidseffekten av Circadin er lite undersøkt.

Det finnes ingen kjente skadevirkninger av å avbryte behandlingen eller avslutte den tidlig. Bruk av Circadin er ikke påvist å forårsake abstinenseffekter etter fullført behandling.

 

Blod-, spytt- og urinprøver

Circadin regnes ikke som et rusmiddel, og testes derfor ikke for i slike sammenhenger. Det vil likevel i prinsippet være mulig å teste for dette spesifikt. Ønsker du mer informasjon om dette kan du snakke med legen din.

 

Bilkjøring og helsekrav til førerkort

Circadin kan forårsake trøtthet. Hvis du får slike symptomer, bør du ikke kjøre bil eller bruke maskiner.

Circadin har ingen fastsatt grense for hvor mye du kan bruke og når du kan bruke, og samtidig oppfylle generelle helsekrav til å ha førerkort. Circadin omfattes derfor av hovedbestemmelsen for legemidler som kan påvirke kjøreevnen:

«Helsekrav er ikke oppfylt dersom alkohol, rusmidler eller legemidler brukes i et omfang og på en måte som fører til helsesvekkelse med økt trafikksikkerhetsrisiko», jf. § 35.

Det er forskrivende lege som må vurdere hvorvidt Circadin påvirker dine kjøreferdigheter på en slik måte at du ikke oppfyller helsekravet til førerkort.

Husk at det er ditt eget ansvar å være skikket til å føre motorvogn. Hvis du er i tvil, bør du snakke med legen din om dette.

Dersom du bruker Circadin uten faktisk å ha en resept, vil ikke helsekrav til førerkort anses som oppfylt.

 

Circadin og alkohol

Det er ikke anbefalt å drikke alkohol før, under eller etter at du har tatt Circadin. Bakgrunnen for dette er at alkohol reduserer effekten av Circadin.

 

Circadin og resepter

Circadin er et reseptpliktig legemiddel.

Skal du ut og reise er det derfor viktig at du har papirer på at det er dine medisiner. Snakk med legen din før du ev. skal utenlands.

MERK: Fra 1 januar 2020 er melatonin også tilgjengelig som kosttilskudd uten resept. Apotekene anbefaler dette ved døgnrytmeforstyrrelser, f.eks. ved jetlag.