Voksent barn av rusmisbruker – Trengs behandling?

Trenger din forelder hjelp til å håndtere rusbruken sin, må fastlegen kontaktes.

Fastlegen kan henvise videre til spesialisthelsetjenesten om det viser seg nødvendig. Det finnes primært tre typer hjelp du kan få for problemer med narkotika eller alkohol:

Avrusning: Akuttilbud som tar sikte på å få pasienten avruset (abstinensfri).  Kort behandlingsvarighet, gjerne maksimalt én måned. Etter avrusing er det hensiktsmessig at pasienten videreformidles til det øvrige hjelpeapparatet.

Dagbehandling/poliklinisk behandling: Behandling/oppfølging uten at pasienten er innlagt. Dvs. at pasienten drar hjem etter behandlingen og kommer tilbake hvis flere behandlinger er nødvendig. Ofte vil det dreie seg om ulike former for samtaleterapi. For ungdom finnes ofte egne tilbud innen DPS-ene.

Døgnbehandling: Behandling hvor pasienten bor på behandlingsinstitusjonen. Behandlingen defineres som korttids når det dreier seg om behandling under seks måneder.

Kommunen har ansvar for førstelinjetjenesten, slik som eldreomsorg og hjemmetjenester. Er det slik at din forelder har behov for for eksempel hjemmehjelp, TT-kort eller lignende, må dere kontakte kommunen. Hvis det er slik at din forelder ikke ønsker hjelp for rusbruken sin, kan det være hensiktsmessig å undersøke hva slags tiltak og goder hen kan ha rett på som kan lette hverdagen og bedre livskvaliteten.

I enkelte kommuner finnes det også tilbud til mennesker med rusutfordringer. Ta kontakt med kommunen for å finne ut om de har tilbud som passer.