Jeg jobber med ungdom – Hva kan hjelpe?

Hva kan hjelpe om du oppdager at en elev ruser seg? Vær klar på at skolen har visse regler i forhold til rusbruk, og følg disse.

Om straff er nødvendig, er det viktig å forstå straff som det det er. Straff bør ikke brukes som hjelpemiddel for å få eleven ut av rusbruken.

Elever som ruser seg har ofte andre problemer. Spør du en ungdom med rusadferd om hva hen sliter med, er sannsynligheten stor for at du får andre svar enn rusmidler. Ensomhet, isolasjon, identitetsproblematikk eller mangel på trygge rammer hjemme kan være ting eleven sliter med. Husk at et rusproblem ofte ikke kommer alene.

  • Forsøk å være en trygg voksenperson som eleven vet hen kan stole på.
  • Ha tett oppfølging og samarbeid med andre som jobber med eleven.
  • Har skolen en kjentmann, sosiallærer eller lignende, involver disse i oppfølgingen.
  • Vær klar på at du forventer at eleven møter opp på skolen.