Hva er straffen for besettelse av små mengder rusmidler, ovenfor straffen for store mengder. Og er det noen forskjell når det kommer til hvilket rusmiddel det er?

Mann, 18 år fra Akershus


RUStelefonen svarer:

Det stemmer at det er ulike strafferammer for besittelse av mindre og større mengder illegale rusmidler.

Besittelse av mindre mengder vil normalt straffes med et forelegg. Dette innebærer en bot og en anmerkning på rullebladet. Større mengder kan straffes med bøter og fengsel, hvor størrelsen på boten eller varigheten av fengslingen kan variere ut ifra hvor store mengder det faktisk er snakk om, samt alvorlighetsgraden generelt. Dette blir ofte en vurderingssak ut ifra saken som et hele.

I dette rundskrivet fra Riksadvokaten (2014) kan du lese mer om de ulike strafferammene, samt hvilke betingelser som gjelder for disse. På s. 7 kan du bl.a. lese om hvor store mengder av en del ulike stoffer som er innenfor grensen for når politiet kan velge å gi forelegg, i stedet for strengere straff.