Anonym spørreundersøkelse

Svar på spørsmål om din rusmiddelbruk, og bli med på å forme fremtidens rusmiddelpolitikk!

Anonym undersøkelse

Svar på spørsmål om din rusmiddelbruk, og bli med på å forme fremtidens rusmiddelpolitikk!

Tilbakekalling av førerretten på grunn av manglende edruelighet

Dette svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lov- og regelverk kan ha skjedd siden publisering.

Hei.
Min samboer har en fortid som kriminell, men har nå holdt seg unna dette i et par år. Politiet fant tilfeldigvis ut at vi bodde sammen ved at han kjørte min bil og kom på razzia med 3-4 biler, hund og hele pakka. Jeg har prøvd litt rusmidler tidligere, og langt inni skap fant de noen rester jeg ikke en gang visste var der (litt inntørket gammel hasj, et par ecstacy og 1 bit LSD). Urinprøven min var negativ på narkotika.
I avhør forklarte jeg at jeg har prøvd rusmidler tidligere, men aldri har vært avhengig eller brukt noe over tid. Jeg sa at jeg har røyket hasj innimellom før, men at jeg ikke hadde gjort det i det hele tatt over et år.
Når de spurte hvordan mitt forhold til alkohol er svarte jeg sannheten at jeg er glad i øl og drikker ofte. Når de spurte hvor mye jeg drikker hver gang sa jeg at jeg drikker til det er tomt. Kjøper jeg 2 øl drikker jeg 2 øl, kjøper jeg 6 øl drikker jeg 6 øl osv.
De spurte om jeg ønsker hjelp med å slutte, og da sa jeg nei jeg føler ikke behov for det da jeg drikker mindre og mindre.
De spurte hvordan alkoholen påvirker jobben min, hvor jeg svarte at den ikke blir påvirket i det hele tatt da jeg kun drikker på ettermiddagen og legger meg tidlig.
I dag har jeg fått brev i posten med forhåndsvarsel på tilbakekalling av førerretten på grunn av manglende edruelighet.
Jeg har aldri kjørt i påvirket tilstand, drikker aldri noe sterkere enn øl og har fast jobb jeg har hatt i 8 år som ligger i et område som gjør det nødvendig med førerkort.
Kan de bare ta førerkortet mitt på grunnlag av utsagnene i avhøret?

Kvinne, 26 år fra Oppland


RUStelefonen svarer:

Ja, de kan det på bakgrunn av en samlet vurdering. Det er hjemlet i vegtrafikkloven § 34 femte ledd: «Dersom innehaveren av føreretten ikke er edruelig … kan politimesteren eller den han gir  myndighet, tilbakekalle retten til å føre motorvogn …».

Da har de åpenbart vurdert deg som ikke edruelig. Om avhøret er det eneste grunnlaget, kan vi ikke uttale oss om.

I en Master-tese om dette temaet, kan vi lese (se side 20):

For at noe skal være å karakterisere som et misbruk må det etter en naturlig forståelse av begrepet foreligge en regelmessig bruk av store mengder alkohol. Siden bruk av alkohol ikke er en ulovlig handling må konsumet overstige et normalt inntak av alkohol. Personer som misbruker alkohol sett i sammenheng med et trafikksikkerhetsperspektiv, er mennesker som ofte inntar store mengder alkohol som medfører at deres dømmekraft og skikkethet som førere ikke lenger tilfredsstiller vegtrafikklovens krav. Vurderingen om det er grunnlag for et tilbakekall av føreretten vil være om vedkommendes konsum av alkohol medfører at personen utgjør en større risiko i trafikken.

Det er altså ikke avgjørende at du aldri har kjørt i påvirket tilstand, men om din «dømmekraft og skikkethet som fører ikke lenger tilfredsstiller vegtrafikklovens krav». I den samme MA-tesen (se lenke under) fremgår det videre at det ikke kreves en medisinsk definert alkoholisme for å kunne regnes for å ikke være edruelig, og dermed oppfylle vilkårene for tilbakekall av førerett etter vegtrafikkloven § 34 femte ledd. («Tilbakekall av føreretten, jf. vegtrafikkloven § 34 femte ledd. Hvor går grensene for edruelighet og skikkethet? Nora Aasmoe Frøyum, MA rettsvitenskap 2014, UiT.»)

Det kan være interessant for deg å lese følgende svar fra en jurist på Ung.no (som vi samarbeider med):

Vegtrafikkloven § 34 femte ledd gir politiet myndighet til å tilbakekalle førerkort for en bestemt tid eller inntil videre, dersom innehaveren av førerkortet ikke er edruelig eller vandelen forøvrig er slik at han ikke anses skikket til å føre motorvogn.

Bestemmelsen i vegtrafikkloven § 34 femte ledd var mye diskutert i 2015 da politiet ved flere anledninger inndro førerkortet til personer som ble tatt for bruk av cannabis. En av disse sakene ble påklaget til Sivilombudsmannen som ga sin uttalelse i saken.

Sivilombudsmannen viser i sin uttalelse til følgende: «Ombudsmannen legger etter dette til grunn at det må foretas en konkret, bred og helhetlig vurdering av edrueligheten til innehaveren av føreretten, hvor beviskravet er sannsynlighetsovervekt. For at vilkåret i vegtrafikkloven § 34 femte ledd skal være oppfylt må bruken av rusmidler være av et visst omfang og skje med en viss regelmessighet og hyppighet. Det skal altså mer til enn sporadisk bruk. Bruken må ha betydning for innehaverens skikkethet som fører av motorvogn.»

Dersom du mener at politiets vedtak om inndragning av førerkort ikke er riktig i ditt tilfelle, kan du påklage vedtaket til Politidirektoratet. Vedlagt vedtaket du har fått skal det ligge ved opplysninger om hvordan du klager på vedtaket. Klagefristen er som regel 3 uker fra du fikk kjennskap til vedtaket. Dersom det ikke ligger ved opplysninger om klagemuligheter må du ta kontakt med politiet for å få opplysningene.

Hilsen Juristen, ung.no

Vi håper svaret var til nytte og at du finner ut av dette.

 

Var du fornøyd med svaret? Gi oss tilbakemelding her!

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.  

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.  

fant du ikke det du lette etter?

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.