Hva går rusatalen ut på?

Mann, 63 år fra Sogn og Fjordane


RUStelefonen svarer:

Vi går ut ifra hva du mener «rusavtalen». Nå vet ikke vi konkret hvilken avtale du sikter til – men kanskje tenker du på rusreformen? I så fall er dette en reform som i skrivende stund avventer vurdering fra stortingets side.

Kort sagt oppnevnte regjeringen et rusreformutvalg, bestående av fagpersonell fra ulike bakgrunner, som skulle utarbeide et forslag til hvordan en rusreform kan implementeres i Norge. Dette er et omfattende stykke arbeid, og vi kan umulig gjengi alt sammen – men det kanskje viktigste punktet, er forslaget om avkriminalisering av mindre mengder narkotika til eget bruk. Dette kan praktiseres på litt ulike måter, men felles for de fleste modellene er at bruk og besittelse av mindre mengder ikke straffes etter norsk lov. Med andre ord vil ikke bruk/besittelse havne i strafferegisteret. Dette er til forskjell fra legalisering, hvor også salg er lov.

I forslaget fra rusreformutvalget skal brukere få tilbud om hjelp heller enn straff, dersom de blir tatt for bruk/besittelse av mindre mengder. Hva som vil skje dersom en velger å ikke møte til det aktuelle hjelpetilbudet, er foreløpig ikke helt avklart. Men mye tyder på at dette vil medføre et gebyr (men altså ikke en bot).

Etter at rusreformutvalget sitt forslag ble avlevert til regjeringen, gjorde regjeringen på sin side noen endringer i det opprinnelige forslaget, som f.eks. å redusere hva «en liten mengde» konkret vil si. Dette forslaget har på sin side blitt sendt til vurdering hos stortinget.

Per dags dato er det foreløpig uvisst om forslaget overhodet blir vedtatt, og hvilke eventuelle endringer stortinget krever før reformen kan vedtas.

Du kan følge prosessen flere steder, f.eks. på NRK sine nettsider.

Om vi misforstår deg, og du mener en helt annen type rusavtale, er du velkommen til å skrive inn på nytt med litt mer utfyllende informasjon.