Hvem kan forlange urinprøve, og hvem kan lovlig motta avlagt prøve til behandling?

Mann, 52 år fra Troms


RUStelefonen svarer:

Vi antar at spørsmålet ditt er i sammenheng med rusbehandling på institusjon, og hvem som kan forlange og motta urinprøve. Rusmiddeltesting blir ofte brukt på institusjon for tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Helsedirektoratet skriver i sin veileder at;

«Rusmiddeltesting kan som utgangspunkt kun utføres dersom den som avgir prøven, har samtykket. I tillegg finnes det enkelte lovhjemler for å avkreve rusmiddeltesting uten samtykke. Rekvirent må sette seg inn i relevant regelverk på sitt område. Regler knyttet til avleggelse av rusmiddeltester finnes for eksempel i straffegjennomføringsloven, barnevernloven, psykisk helsevernloven, helse- og omsorgstjenesteloven og helsepersonell loven». Du finner hele veilederen om rusmiddeltesting fra Helsedirektoratet her.