Hva er den strengeste straffen en under 18 kan få for å selge narkotika? Hva er den vanligste straffen?

Kvinne, 17 år fra Oslo


RUStelefonen svarer:

Blir du tatt for besittelse, kjøp, salg eller smugling, kan du bli straffet etter Straffeloven § 231: Den som ulovlig tilvirker, innfører, utfører, erverver, oppbevarer, sender eller overdrar stoff som etter regler med hjemmel i lov er ansett som narkotika, straffes for narkotikaforbrytelse med bøter eller med fengsel inntil 2 år. 

Grov narkotikaforbrytelse straffes med fengsel inntil 10 år. Ved avgjørelsen av om overtredelsen er grov, skal det særlig legges vekt på hva slags stoff det gjelder, kvantumet og overtredelsens karakter. 

Gjelder overtredelsen et meget betydelig kvantum, er straffen fengsel fra 3 til 15 år. Under særdeles skjerpende omstendigheter kan fengsel inntil 21 år idømmes. 

Som du ser kan straffen for salg av narkotika være alt fra bøter til 21 års fengsel, så hva som er vanlig er vanskelig å svare generelt på, da det kommer an på alvorlighet. Den kriminelle lavalder er i Norge 15 år, så alle over 15 år kan bli straffet i henhold til lovverket. I Norge er man derimot generelt restriktive med å fengsle ungdom under 18 år, så dersom det er mulig, foresøkes saker som omhandler ungdom å løses på andre måter enn fengsel; f.eks ved bruk av ungdomsstraff.