Hva gjør narkotika med samfunnet?

Kvinne, 14 år fra Hordaland


RUStelefonen svarer:

Du stiller et ganske omfattende spørsmål som kan besvares på flere måter.

Rus og rusmisbruk påvirker samfunnet på mange nivå, fra den ene personen som ruser seg, til familie og pårørende, arbeidsplass, kolleger, helsevesen, rettsvesen og så videre.

For den enkelte vil rusmisbruk og avhengighet ofte føre til at livet kan bli utfordrende. Ungdom som ruser seg dropper noen ganger ut av skolen og vil også kunne ha vanskelig for å få og å holde på en jobb. Voksne, som er mer etablerte på det tidspunktet de får et rusproblem, vil kunne miste jobben og dermed også kolleger, noen ganger familien sin og venner.

Mange rusavhengige kan pådra seg økonomiske vanskeligheter av ulikt omfang.

For pårørende kan det å ha en rusmisbruker i familien bli en stor belastning. Denne belastningen kan variere fra bekymring og uro, til at man tar grep og ikke lengre kan være en del av den rusavhengiges liv fordi det blir for mye.

På en arbeidsplass vil en ansatt som ruser seg kunne bidra til sikkerhetsutfordringer og økonomisk tap.

For samfunnet som helhet medfører rusmisbruk store økonomiske konsekvenser. Tyverier, innbrudd og skader er en belastning for felleskapet. Rettslige prosesser og fengsling er også kostnadsdrivende og påvirker felleskapet negativt.

Videre har rusmisbrukere ofte behov og krav på hjelp fra samfunnet og velferdsstaten. Dette kan for eksempel være helsehjelp, avrusning, bolig og annen sosialfaglig oppfølging. Dette finansieres i stor grad fra skatter og avgifter som felleskapet og den vanlige borger har betalt gjennom for eksempel arbeid. Mye av felleskapets ressurser brukes på rusavhengighet, og da kan det bli mindre ressurser til bruk på andre områder.

Rus har derfor mange og til dels omfattende konsekvenser for samfunnet på alle nivå.