Hei! Hvordan skal man gå frem for å få en alkoholiker tvangsinnlagt?

Kvinne, 45 år fra Finnmark


RUStelefonen svarer:

Det er to lover som åpner for tvangsinnleggelse av voksne med rusproblematikk: Psykisk helsevernloven og Helse- og omsorgstjenesteloven, kap. 10. Det er først og fremst den sistnevnte loven som er av interesse dersom det er snakk om alkoholmisbruk uten fastsatt psykisk diagnose.

Fremgangsmåten er som følger: En pårørende kan melde bekymring til kommunen/sosialtjenesten/NAV (kontakt kommunen din og hør hvordan det gjøres der). Kommunen/sosialtjenesten/NAV har plikt til å utføre undersøkelser for så å vurdere om tvangstiltak skal igangsettes. Den pårørende skal ha tilbakemelding når undersøkelser og vurderinger er ferdige. Dersom undersøkelsene sier at tvangstiltak er nødvendig, kan kommunen/sosialtjenesten/NAV fatte et midlertidig vedtak og plassere rusbruker i egnet institusjon umiddelbart.

Når det er sagt, er det viktig å påpeke at det ikke er noen garanti for at anmodningen innvilges, og det er heller ingen garanti for at en eventuell tvangsinnleggelse vil medføre noen varig endring hva gjelder vedkommendes rusbruk. En slik tvangsinnleggelse vil kanskje først og fremst være aktuell for å avverge en akutt krisesituasjon.

Har personen omsorg for barn, kan du også ta en uformell telefon til barneverntjenesten for å diskutere saken.

Kan også anbefale å ta en samtale med NKS Veiledningssenter for pårørende, dersom du har behov for å snakke om din situasjon som pårørende.

Vi har skrevet en artikkel om tvangsbehandling av rusmiddelavhengige, dersom du ønsker å lese mer.