Hei
Jeg jobber i skolehelsetjenesten med ungdom. Vi kollegaer drøfter ofte om vi har opplysningsplikt til hjemmet/andre instanser om en ungdom kommer til oss og forteller at den har prøvd illegale rusmidler (som oftes relatert til cannabis).
Håper på svar (Red. av hensyn til anonymitet)

Mann, 40 år fra Østfold


RUStelefonen svarer:

Dette er et vanskelig spørsmål å svare entydig på. Vi har gitt en del innspill og lenker til lovverk og rundskriv under, men som dere ser, de åpner begge for skjønn.

Vi håper innspillene våre gir litt mer mat og rettledning til diskusjonene deres.

Svaret delt inn i det som gjelder for informasjon til foresatte, og det som gjelder ev. andre instanser.

Merk: Det er også av en viss betydning hvorvidt ungdommen er over 16 eller mellom 12 og 16. Forskjellene vil fremgå av sitater og lenker under. Er ungdommen over 18, gjelder de samme regler som for voksne.

Foresatte
Når det gjelder foresattes rett til informasjon sett opp mot taushetsplikt, er lovverket som regulerer dette, Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven) § 3-4. Lovteksten sier:

Er pasienten eller brukeren under 16 år, skal både pasienten eller brukeren og foreldrene eller andre som har foreldreansvaret informeres.

Er pasienten eller brukeren mellom 12 og 16 år, skal informasjon ikke gis til foreldrene eller andre som har foreldreansvaret når pasienten eller brukeren av grunner som bør respekteres, ikke ønsker dette.

Uavhengig av pasientens eller brukerens alder, skal informasjon ikke gis til foreldrene eller andre som har foreldreansvaret, dersom tungtveiende hensyn til pasienten eller brukeren taler mot det.

Informasjon som er nødvendig for å oppfylle foreldreansvaret, skal likevel gis til foreldrene eller andre som har foreldreansvaret, når pasienten eller brukeren er under 18 år. Pasienten eller brukeren skal orienteres om at informasjonen gis.

Dersom det kan bli aktuelt å unnta informasjon fra foreldrene eller andre som har foreldreansvaret etter andre eller tredje ledd, skal pasienten eller brukeren så tidlig som mulig orienteres om retten til informasjon for foreldrene eller andre som har foreldreansvaret og unntakene fra denne retten.

Har barneverntjenesten overtatt omsorgen for en pasient eller bruker under 18 år etter barnevernloven § 4-6 andre ledd, § 4-8 eller § 4-12, gjelder første til femte ledd tilsvarende for barneverntjenesten.

I tillegg kommer dette rundskrivet om rett til medvirkning og informasjon.

Utdrag fra rundskrivet sier:

Etter hovedregelen har helsepersonell taushetsplikt overfor pårørende til pasienter og brukere som er over 16 år. For å unngå motstrid mellom denne regelen og pliktene knyttet til foreldreansvaret etter barneloven, er det tatt inn et unntak i fjerde ledd. […] Forhold som kan omfattes av unntaket kan for eksempel være opplysninger om selvmordsfare, hvor pasienten befinner seg og innleggelse på sykehus på grunn av livstruende tilstander. Det må vurderes konkret hvilken informasjon som i så fall skal gis, men informasjonsplikten vil normalt ikke omfatte en full redegjørelse for den generelle helsetilstanden, hvilke undersøkelser som er foretatt mv. 

Andre instanser
Når du spør om «andre instanser», tenker vi at barnevernet er mest aktuell instans (vedr. politiet, se lenger ned). Melding til barnevern, styres av Nasjonal faglig retningslinje for Helsestasjons- og skolehelsetjenesten som gjelder. Lovverket som ligger til grunn her, er Helsepersonelloven.

Nasjonal retningslinje har følgende hovedpunkter:

Helsepersonell skal, uten hinder av taushetsplikt, og på eget initiativ umiddelbart melde fra til barneverntjenesten:

Dersom politiet skulle bli en aktuell samarbeidspartner, kan disse kontaktes når det ev. skal utarbeides an «rus-/ungdomskontrakt» med ungdommen. Utover en slik kontrakt kna politiet ikke gjøre mye mer enn å komme med sanksjoner (bøter etc) for bruk av illegale stoffer. Men, det er uansett tilrådelig at dere har kontakt med politiet på generelt grunnlag for å få veiledning på hva de kan bistå med dersom det blir aktuelt.

Annet
Hvis dere fortsatt er usikre på anvendelsen av lovverket her, kan dere vurdere å be om bistand fra kommuneadvokaten i den kommunen skolen tilhører.