Nekte gjenerverv av førerretten etter tilbakefall

Dette svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lov- og regelverk kan ha skjedd siden publisering.

Bryter politiet og statens vegvesen norsk lov ved å nekte gjenerverv av føreretten etter tilbakekall, med begrunnelse i manglende vandel og edruelighet etter vegtrafikklovens § 24?

Nektelse av førerett

Lov om vegtrafikk (vegtrafikkloven)
§ 24.Alminnelige regler om førerett, førerkort, føreprøve og kompetansebevis
Den som skal få førerkort må være edruelig, og det må ikke være noe å si på hans vandel ellers.

Dette er lovhjemmelen som i utgangspunktet gir politiet rett til å nekte en person førerett.

Forskrift om førerkort m.m. (førerkortforskriften)
§ 2-1.Førerett, førerkort, kompetansebevis m.m.
Med søker om førerett forstås en person som søker om førstegangsutstedelse, fornyelse, utvidelse eller tilbakelevering av førerkort for motorvogn eller innbytte av utenlandsk førerkort.

Her i førerkortforskriften defineres hva en søker om førerett er.

Med førstegangsutstedelse av førerkort menes at norsk førerkort utstedes til person som ikke har hatt norsk førerkort i noen klasse tidligere. Utstedelse av førerkort ved innbytte av EØS-førerkort regnes ikke som førstegangsutstedelse.

Her i førerkortforskriften defineres hva som menes med førstegangsutstedelse av førerkort.

§ 5-1.Søknad om førerkort
For personer som søker om førerkort første gang sender Statens vegvesen forespørsel til politiet for å kontrollere at vandelen er godkjent. Vandelen må være godkjent før bestilling av avsluttende prøve.

Her redegjør førerkortforskriften nøyaktig hvordan Statens vegvesen og politiet skal forholde seg til vandelsgodkjenning av personer som søker om førerkort for første gang.

§ 6-1.Fornyelse av førerkort og førerett
Har føreretten vært tilbakekalt eller inndratt av domstolene eller politiet, kan nytt førerkort utstedes når søker dokumenterer at vilkårene foreligger for gjenerverv av føreretten.

Her redegjør førerkortforskriften nøyaktig hvilke kriterier som ligger til grunn for å gjenerverve en førerett som har vært tilbakekalt.

Vilkårene for gjenervervelse av en persons førerett er oppgitt i dommen eller vedtaket om tilbakekallelsen av føreretten.

I tillegg gjelder de generelle helsevilkårene og vilkåret om bestått delvis (praktisk) prøve eller full førerprøve.

Dette innebærer vel at politiet ikke kan nekte en person gjenervervelse av føreretten med hjemmel i vegtrafikklovens § 24?

Statens vegvesen og politiet kan vel ikke påberope seg at deres forvaltningspraksis ved å kontrollere vandelen, også ved gjenerverv av førerett, gir dem noen hjemmel eller egne rettigheter til ikke å følge disse lovene og forskriftene?

Mann, 53 år fra Rogaland


RUStelefonen svarer

Dette er et spørsmål av juridisk sak, noe som dessverre er utenfor vårt komptetanseområde. Vi anbefaler deg å snakke med en jurist eller advokat om dette.

Her er noen forslag

Hva gjelder kravene til edruelighet, kan denne dommen fra Borgarting lagmannsrett være av interesse.

Var du fornøyd med svaret? Gi oss tilbakemelding her!

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.  

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.  

fant du ikke det du lette etter?

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.