Hva er forskjellen på rusmiddelbruker og rusmiddelmisbruker?

Kvinne, 18 år fra Aust-Agder


RUStelefonen svarer:

Veldig godt spørsmål!

Det er helt sikkert en del ulike syn på saken, men vi kan gi noen generelle svar ut fra de kriteriene som brukes i helsevesenet.  Det finnes to allment godtatte definisjoner på rusdiagnoser, i ICD-10 og DSM-IV. ICD-10 skiller mellom «skadelig bruk» og «avhengighet», DSM IV skiller mellom «misbruk» og «avhengighet».

«Misbruk» er et begrep som brukes i den amerikanske diganosemanualen DSM IV. Det defineres slik:

Pasienter med misbruk/substance abuse preges av et dysfunksjonelt mønster med bruk av psykoaktive substanser som fører til betydelig klinisk svekkelse eller uro og vansker. Dette er uttrykt ved én eller flere av følgende kriterier i løpet av de siste 12 månedene:

  1. Gjentatt bruk av psykoaktive substanser som fører til svikt mht å mestre ansvar og plikter knyttet til arbeid, skole, hjem.
  2. Gjentatt bruk i situasjoner som kan medføre risiko for fysisk skade.
  3. Gjentatte legale problemer (politi, rettsvesen) knyttet til bruk av psykoaktive substanser.
  4. Fortsatt bruk til tross for vedvarende eller tilbakevendende sosiale og mellommenneskelige problemer som er forårsaket eller forsterket av effektene av psykoaktive substanser.

Vi kan legge til at diagnosen «misbruk» er en mildere diagnose enn avhengighet. «Bruk» ville da f.eks. bety at en person bruker et rusmiddel uten å oppleve noen av problemene i 1-4.

«Skadelig bruk» defineres, i følge ICD-10, slik:

Skadelig bruk er når psykoaktive substanser [rusmidler] brukes slik at det gir helseskade. Skaden kan være somatisk (f. eks. hepatitt som følge av injeksjoner av rusmidler) eller psykisk (f. eks. episoder med depressive lidelser etter betydelig alkoholkonsum).

Skadelig bruk er i hovedsak knyttet til fysisk og psykisk helseskade forårsaket av rusmiddelbruk og ikke knyttet til avhengighet. Skadelig bruk kan gi mye helseskade uten at det behøver å foreligge et avhengighetssyndrom.

Å sette diagnosen skadelig bruk krever derfor at den aktuelle skaden er påført brukerens psykiske eller somatiske helse. Akutt intoksikasjon eller ”bakrus” er ikke i seg selv tilstrekkelig tegn på helseskade til at den kan kodes som skadelig bruk. Det er også mulig å være avhengig av opioider, for eksempel metadon/buprenorfin uten at det medfører helseskade.

«Bruk» ville da betegnes som når en person bruker uten at det gir helseskade på kropp eller psyke.