Hei! Ble satt på ukentlig prøvetaking av urin etter min psykolog fortalte fylkeslegen om mitt lille bruk av marihuana. Fått beskjed om at jeg skal gjøre det i 6mnd, også sporadisk testing i 2-3 år! Har nå fullført 5/6 måneder. Spørsmålet mitt er da om de har rett til dette ettersom jeg aldri hatt noe problem med rus. Har måtte betale for alle testingen selv og har vært et problem og forklare til hvorfor jeg må stikke av gårde 1 times tid en gang i uken. Lite lyst til å føle meg under tilsyn i 2-3 år, har de lov til det på så lite grunnlag!

Mann, 25 år fra Telemark


RUStelefonen svarer:

Ja, psykologen har i prinsippet lov til å kreve dette av deg. Du kan lese om retningslinjer, samt lovverket det er i hjemlet i, i Førerkortveilederens kapittel om Gjentatt eller vedvarende bruk av rusmidler og legemidler til rusformål.

I teksten (under «Veiledning») vil du bl.a. kunne lese følgende:

For at rusbruken skal være omfattet av bestemmelsen, må bruken være helseskadelig og gi økt trafikksikkerhetsrisiko. Dette betyr en ruspreget bruk som påvirker helsen i den grad at det går ut over evnen til sikker bilkjøring både når vedkommende er påvirket av middelet og når vedkommende ikke er påvirket. Det er ikke noen klar grense for når en rusbruk er av en slik art at det får konsekvenser for førerkortet. Her vil komparentopplysninger, rusmiddelanamnese, jobbsituasjon, skadehistorikk, kliniske undersøkelse og biomarkører måtte tas med i vurderingen.

Så, hvorvidt du fyller helsekravene eller ikke, er i stor grad en vurderingssak fra legens side. Ulike psykologer/leger vurderer dette på litt ulike måter, hvor noen nok er strengere enn andre. Mange leger/psykologer legger seg på en ganske konservativ linje, da de per i dag har ansvaret for å avgjøre om du utgjør en økt trafikksikkerhetsrisiko eller ikke (ut ifra de opplysningene de har om deg). Psykologen/fylkeslegen har kanskje handlet i tråd med lovverket, men dersom du likevel føler at du har blitt behandlet urimelig eller feilaktig, kan du vurdere å kontakte Pasient- og brukerombudet for bistand.