Heisann.
Har jeg som helsepersonell opplysningsplikt dersom jeg får kjennskap til at noen jeg kjenner har anskaffet seg ritalin til å ruse seg på, via ulovlig virksomhet

Mann, 23 år fra Hordaland


RUStelefonen svarer:

Du som privatperson har avvergingsplikt (og da også opplysningsplikt) i noen tilfeller, f.eks. for å avverge alvorlig kriminalitet.

Hvis du spør i kraft av å være helsepersonell, er det litt annerledes. I enkelte tilfeller har du meldeplikt på vegne av dine pasienter. I de tilfeller helsepersonell melder om rusbruk, handler det stort sett ikke om brudd på Straffeloven/Legemiddelloven, men f.eks. en melding om inndragelse av førerkort.

Som hovedregel har leger og annet helsepersonell taushetsplikt overfor politi, jf. helsepersonelloven § 21.

Generelt om opplysningsplikt og -rett, gråsoner etc. for helsepersonell, se Når skal og når kan legen gi pasientopplysninger til politiet? (Tidsskr Nor Lægeforen 2003; 123: 2091-2).