Hva er konsekvensene ved bruk av narkotika?

Kvinne, 12 år fra Nordland


RUStelefonen svarer:

Det er et omfattende spørsmål du stiller, som det ikke finnes ett klart svar på. Vi kan allikevel skissere noen hovedpunkter for skader/konsekvenser knyttet til narkotikabruk. Vi kan for oversiktens skyld dele inn konsekvensene i  kategorier; Helseskader, dødsfall, andre skader, kriminalitet, økonomiske problemer, problemer med egen narkotikabruk og bekymring blant andre.

Helseskader: Vi kan dele inn i  fem hovedkategorier av helseskader:

• Overdoser
• Andre akutte skader som ulykker, vold og suicidal atferd
• Ikke-smittsomme somatiske sykdommer som hjerte- og karsykdommer, lungesykdommer og ulike smertetilstander
• Psykiske lidelser. I tillegg til at narkotikaavhengighet i seg selv klassifiseres som en psykisk lidelse, henger narkotikabruk også sammen med flere andre psykiske lidelser som personlighetsforstyrrelser og depresjon
• Smittsomme sykdommer som hepatitt B, hepatitt C og HIV.

Dødsfall: Narkotikautløste dødsfall er det mest alvorlige utfallet av narkotikabruk.

Andre skader: Tall fra akuttmottak viser at for ikke-dødelige ulykker i Oslo var sjåføren påvirket av narkotiske stoffer i om lag 10 % av tilfellene (Bogstrand et al. 2015, Bogstrand et al. 2012)

Kriminalitet: I tillegg til at narkotikabruk i seg selv er forbudt i de fleste land, vil bruk av ulike stoffer også være forbundet med andre former for kriminalitet.

Økonomiske problemer: Et eksempel på sosiale problemer forbundet med narkotikabruk er økonomiske problemer. Mange med langvarig og risikofylt narkotikabruk har aldri vært integrert i arbeidslivet, har eventuelt en ustabil tilknytning til arbeidslivet, tjener lite og mottar offentlig støtte. Ytterligere eksempler er utelukkelse fra ulike sosiale arenaer i samfunnet og de problemene som påføres familie, venner og andre som lever tett inn på narkotikamisbrukere.

Bekymring blant andre: Rusbruk går ikke bare utover brukeren selv, men kan påføre familie og andre store bekymringer.

Det er en utfordring å gi et samlet bilde av narkotikarelaterte skader og problemer. Det er stor forskjell på konsekvensene av moderat hasjbruk og langvarig bruk av «tyngre» stoffer. Videre er vi mennesker ulike og noen er mer «sårbare» enn andre for skader og lignende.