Hva er de vanligste brukte rusmidlene blant ungdom, og hvordan har utviklingen vært av bruken de siste 20 årene?

Kvinne, 14 år fra Hordaland


RUStelefonen svarer:

Alkoholbruk er det med vanlig brukte legale rusmidlet blant ungdom. Du kan leser mer på denne linken om temaet.

Alle undersøkelser om bruk av rusmidler viser at cannabis (hasj og marihuana) er det mest utbredte av de illegale stoffene i Norge (se artikkelen Narkotikabruk i Norge). Tidligere undersøkelser blant 15-20 åringer i regi av det daværende Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS), viste at det var en klar økning i andelen som oppga at de hadde brukt hasj eller marihuana noen gang, fra i underkant av 10 % i 1990 til omkring 18 % ved årtusenskiftet. Det var deretter en jevn nedgang til i overkant av 10 % i 2008, som var det siste året disse undersøkelsene ble gjennomført (Vedøy & Skretting, 2009). I tiden etter dette har bruken av cannabis gått opp igjen. Du finner oversikt over dette på Ungdata.no.

Spørreskjemaundersøkelser om bruk av rusmidler blant ungdom viser generelt at såkalte “harde” stoffer som amfetamin, kokain o.l. er svært lite utbredt. Omkring 1 % oppga at de hadde brukt amfetamin, ecstasy, kokain eller LSD noen gang i de to siste undersøkelsesårene. Utviklingen i bruk av amfetamin og ecstasy følger utviklingen for cannabisbruk, med en moderat topp i 1999 etterfulgt av signifikant lavere andeler i 2011 og 2015. Andelen som rapporterte bruk av kokain var signifikant høyere i 2007 enn i 2011 og 2015, mens utviklingen i LSD-bruk har vært stabil i perioden 2007-2015.

Du kan finne mer informasjon om ungdom og narkotikabruk på Folkehelseinstituttes sider.

Lykke til med oppgaven!