Kan man kjøre bil ved bruk av tramagetic?

Annet, 50 år fra Hedmark


RUStelefonen svarer:

Når det gjelder opiater/opioider, gjør regelverket et skille mellom langvarig og kortvarig smertebehandling. Med «langvarig (kronisk) smertebehandling» forstås i denne sammenheng all behandling som varer lenger enn 7 døgn. Med «kortvarig smertebehandling» forstås i denne sammenhengen all behandling som varer 7 døgn eller kortere. Sporadisk bruk hører også til i denne kategorien.

Det skilles også mellom «langtidsvirkende» og «korttidsvirkende» opiater/opioider. Langtidsvirkendeopiater/opioider omfatter alle slike legemidler som kommer i form av depot; dvs. depottablett, depotkapsel eller depotplaster. Metadonmikstur faller også innunder kategorien langtidsvirkende. Øvrige opiater/opioider klassifiseres som korttidsvirkende, men disse kan likevel regnes som langtidsvirkende under spesielle forutsetninger. For at korttidsvirkende opioider skal regnes som «langtidsvirkende», må de brukes slik at de gir en jevn serumkonsentrasjon gjennom døgnet. Dette forutsetter at det inntas med regelmessige mellomrom, fordelt på minimum tre inntak per døgn.

 

Langvarig smertebehandling

Førerkortgruppe 1 (AM, S, T, A1, A2, A, B, BE):

Helsekrav oppfylt dersom:

– Det er klar medisinsk indikasjon.

– Det er minst en uke etter siste doseøkning.

– Det brukes en maksimal døgndose som tilsvarer inntil 300 mg orale morfinekvivalenter*.

– Legemidlene er langtidsvirkende, og

– det har gått 8 timer etter inntak av ekstra dose korttidsvirkende opiat/opioid.

*Det skal tas utgangspunkt i ekvivalenstabell i Norsk legemiddelhåndbok. Der det brukes flere opiater/opioider samtidig, skal morfinekvivalenter (for hvert av opiatene/opioidene) summeres. Bestemmelsen om maksimal døgndose tilsvarende 300 mg morfinekvivalenter per døgn forutsetter at det benyttes et langtidsvirkende opiat/opioid. Ved bruk av korttidsvirkende opiater/opioider som langtidsvirkende opiater/opioider må Felleskatalogens doseringsanvisninger følges.

Der det brukes inntil én enkeltdose opiat/opioid per døgn uten samtidig bruk av langtidsvirkende opiat/opioid er helsekravet oppfylt under følgende forutsetninger:

– Legemiddelbehandlingen gir ikke en virkning som utgjør en trafikksikkerhetsrisiko.

– Ved inntak av korttidsvirkende opiat/opioid må det gå minst 8 timer før kjøring.

– Ved inntak av langtidsvirkende opiat/opioid bør det gå minst 16 timer før kjøring kan skje på en trafikksikker måte.

Ved bruk av to legemidler opplistet i helsekravene i Førerkortforskriften § 36 nr. 4 til 7, reduseres angitt døgndose for begge legemidler med 50 %. Ved bruk av antipsykotika, antiepileptika eller antidepressiva, jf. § 36 nr. 8, samtidig med opiater/opioider, reduseres maksimal døgndose for opiater/opioider med 50 %. Helsekrav er ikke oppfylt ved bruk av tre eller flere legemidler opplistet i § 36 nr. 4 til 7.

Førerkortgruppe 2 og 3 (C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE):

Helsekravene til førerkortgruppe 2 og 3 er ikke oppfylt ved langvarig smertebehandling med opiater/opioider.