hva er straffen hvis man selger narkotika i norge

Kvinne, 15 år fra Møre og Romsdal


RUStelefonen svarer:

Straffen kan variere fra bøter til fengsel i mange år. Det kommer veldig an på omstendighetene og alvorlighetsgrad.

Når det gjelder salg av narkotika står det å lese i § 231-232 i straffeloven:

§ 231. Narkotikaovertredelse

Med bot eller fengsel inntil 2 år straffes den som ulovlig tilvirker, innfører, utfører, erverver, oppbevarer, sender eller overdrar stoff som etter regler med hjemmel i legemiddelloven § 22 er å anse som narkotika.

Uaktsom narkotikaovertredelse straffes med bot eller fengsel inntil 1 år.

§ 232. Grov narkotikaovertredelse

Grov narkotikaovertredelse straffes med fengsel inntil 10 år. Ved avgjørelsen av om overtredelsen er grov skal det særlig legges vekt på

a) hva slags stoff den gjelder,
b) mengden, og
c) overtredelsens karakter.

Overtredelser som omfatter en meget betydelig mengde, straffes med fengsel fra 3 år inntil 15 år. Under særdeles skjerpende omstendigheter kan fengsel inntil 21 år idømmes.

Uaktsom grov narkotikaovertredelse straffes med fengsel inntil 6 år.