Hei.
Jeg ser dere har svart på det ang CBD olje før. Men så står det i EØS avtalen: EØS-avtalen gir Norge og nordmenn de samme rettigheter og plikter som andre EØS-land og deres borgere når det gjelder handel med varer, investeringer, bank- og forsikring, kjøp og salg av tjenester og rett til å ta arbeid, studere og bo i andre land i området.

Siden man da får kjøpt CBD olje uten resept på vita i Sverige, så kan vel ikke Norge overkjøre EØS avtalen med eget regelverk?

Mann, 33 år fra Hedmark


RUStelefonen svarer:

En del legemidler har ulik reseptstatus i Norge versus andre land (dette gjelder også innen EØS). I de tilfeller det er ulik reseptstatus i eksportlandet og i Norge, er det reseptstatusen i Norge som skal legges til grunn. Du kan lese mer i Forskrift om tilvirkning og import av legemidler. Vi har uthevet det avsnittet som er aktuelt for CBD (som er reseptbelagt i Norge).

§ 3-2. Personlig import

Privatpersoner kan til personlig bruk og uten hinder av § 3-1 første ledd importere:

a) et rimelig kvantum legemidler som tilsvarer høyst ett års forbruk ved innreise fra land i EØS,
b) et rimelig kvantum legemidler som utgjør høyst tre måneders forbruk ved innreise fra tredjeland.

Privatpersoner kan til personlig bruk og uten hinder av § 3-1 første ledd ved forsendelse fra EØS, i løpet av en tremåneders periode, importere et rimelig kvantum reseptfrie legemidler som utgjør høyst tre måneders forbruk.

Import etter første og annet ledd forutsetter at importøren kan dokumentere overfor myndighetene at legemidlene er til personlig bruk og lovlig ervervet i innkjøpslandet. Import etter annet ledd forutsetter også at

a) forsendelsen er vedlagt dokumentasjon som viser at selger lovlig kan selge og eksportere de aktuelle legemidlene,
b) legemidlene har markedsføringstillatelse i Norge, og
c) importøren er over 18 år.

Importøren kan ikke i ettertid fremlegge dokumentasjon som nevnt i forrige ledd bokstav b).

Import ved forsendelse av legemidler fra tredjeland er ikke tillatt.

Import ved forsendelse av reseptpliktige legemidler er ikke tillatt. Der legemidlet har ulik reseptstatus i eksportlandet og i Norge, er det reseptstatusen i Norge som skal legges til grunn for vurderingen av om legemidlet kan importeres etter denne bestemmelse.

Dersom du har flere spørsmål eller noe er uklart, ta kontakt med Legemiddelverketprivatimport@legemiddelverket.no.