Kan man med resept ta 30 mg sobril eller 10 mg vival sporadisk – dersom tatt om kvelden, sover min 8 t og så kjører bil?????
(Må være generelt opplagt osv da).

Mann, 50 år fra Vest-Agder


RUStelefonen svarer:

Ved fast bruk trenger du ikke vente 8 timer før du kjører bil, forutsatt at du er tilvendt medisinen, og at du ikke overstiger en døgndose på 30 mg Sobril eller 10 mg Vival. Når det gjelder sporadisk bruk, er det derimot ikke angitt noen konkrete regler for hvor lenge du må vente før du kan kjøre bil. Her blir regelverket også mer uklart, men vi tolker det slik at så lenge du kun bruker Sobril/Vival sporadisk, vil du ikke bli tilstrekkelig tilvendt medisinene til å kunne kjøre bil så lenge de har virkning. Sånn sett kan nok dette sammenlignes med ruspåvirket kjøring generelt. Sobril har en halveringstid på 10-15 timer, og kan vanligvis spores med blod- og spyttprøver (f.eks. ved en trafikkontroll) i 1-2 døgn. Vival har en halveringstid på 20-50 timer, og kan vanligvis spores med blod- og spyttprøver i 1-3 døgn. Skal du være på den sikre siden bør du egentlig altså vente minimum såpass lenge før du kjører bil.

I Førerkortveilederen, avsnitt om benzodiazepiner (under «Veiledning»), fremgår bl.a. følgende:

Stabil legemiddelbehandling bør være oppnådd. Med «stabil legemiddelbehandling» menes at legemiddeldose og doseringsintervall har vært uendret i minst 7 døgn og at søker følger legens anbefaling om legemiddelbehandlingen.

(…)

Forskriften har ikke krav om et minimum tidsintervall fra inntak av diazepam eller oksazepam til kjøring kan skje. Spesielt diazepam har en betydelig sederende effekt. Legen må informere pasienten om hvordan legemiddelet skal brukes for ikke å være i strid med kravene til trafikksikker kjøring i [Førerkortforskriften] § 35.

(…)

Ved behandling i en begrenset periode med andre benzodiazepiner eller benzodiazepinliknende legemidler enn de som er opplistet i § 36 nr. 4, gjelder følgende:

Legen må i sin vurdering ta hensyn til halveringstiden for legemiddelet, muligheten for akkumulering i løpet av behandlingsperioden og andre individuelle forhold. Tiden fra avsluttet behandling til føring av motorvogn kan skje, bør være minst to halveringstider for legemiddelet, jf. halveringstider angitt i Norsk legemiddelhåndbok. Der halveringstid er angitt med intervall, skal øvre tidsangivelse brukes.

Med begrenset periode menes den perioden legen har funnet medisinsk nødvendig. Det forutsettes at behandlingen er avsluttet før kjøring gjenopptas, og at behandlingen ikke er del av et planlagt behandlingsregime med et annet benzodiazepin/ benzodiazepinliknende legemiddel enn de som er oppført i § 36 nr. 4.

Så, så lenge du bruker Sobril eller Vival kun sporadisk, anbefaler vi at du avklarer med foreskrivende lege hvor lenge du må vente før du kan kjøre bil, da dette i stor grad er legens ansvar å informere deg om, ut ifra en helhetlig vurdering av hvordan din bruk av Sobril eller Vival påvirker din evne til trafikksikkerhet spesifikt.