Hvor mange peralgin forte 30mg.kodein tabletter tilsvare til tapenadol 50 mg.tabletter?

Kvinne, 56 år fra Vest-Agder


RUStelefonen svarer:

I henhold til denne tabellen fra Norsk Legemiddelhåndbok vil 200 mg kodein tilsvare 150 mg tapentadol (tallene er brukt som eksempel). Sagt på en annen måte så er forholdet 3:4, altså at dersom du f.eks. hadde brukt 4 x 10 mg kodein, ville dette grovt sett gitt tilsvarende smertestillende effekt som 3 x 10 mg tapentadol. Men merk at det kan være andre faktorer som påvirker hvordan virkningen av tablettene oppleves, som f.eks. virketid, hvorvidt det er en depottablett eller en hurtigvirkende tablett, hvor lang tid det tar før medisinen virker, hvor ofte du tar dem og lignende. Dette er viktige faktorer å ta i betraktning.

Regnestykket blir altså sånn:

30 mg kodein = 22,5 mg tapentadol
2 x 30 mg kodein = 45 mg tapentadol

Det betyr at 2 x 30 mg kodeintabletter tilsvarer like i underkant av 1 x 50 mg tablett tapentadol.

Dersom du har ytterligere spørsmål forbundet med bruk av denne typen medisiner, anbefaler vi at du tar opp dette med foreskrivende lege.