Hei
Kan en lege kreve rusmiddeltesting i form av urinprøve uten «skjellig grunn» – dvs for sikkerhets skyld? Og da mener jeg for sikkerhets skyld! Det vil i såfall være et stort overtramp på flere måter. Tenker her særlig på førerkort og et «føre var prinsipp». Det kan da ikke være slik? Dersom «skjellig grunn» vet jeg at lege ved samtykke kan ta prøver, men ikke «ut av det blå», eller f. eks av alle som trenger helseattest til førerkort.

Kvinne, 42 år fra Akershus


RUStelefonen svarer:

Det er bare politiet som med loven i hånd kan kreve urinprøver av deg (ev med rettslig kjennelse dersom du motsetter deg prøve, se Straffeprosessloven). Dette kan de gjøre ved skjellig grunn til mistanke.

Legen kan ikke kreve noe som helst. Men legen er sakkyndig i førerkortsaker og som sådan ansvarlig for å utstede/godkjenne helseattest. Nekter du å ta prøver kan legen nekte deg helseattesten dersom legen mener kravene ikke er oppfylt.

Legen er pliktig å be om dokumentasjon i de tilfeller det er avdekket at alkohol, rusmidler eller legemidler brukes i et omfang og på en måte som fører til helsesvekkelse med økt trafikksikkerhetsrisiko. Det er neppe helt klare kriterier for hva som skal til for at legen kan hevde «det er avdekket at alkohol, rusmidler eller legemidler brukes i et omfang og på en måte som fører til helsesvekkelse med økt trafikksikkerhetsrisiko.»

På egenerklæringen som fylles ut ved søknad om førerkort, står det: «Jeg er klar over at det er straffbart å holde tilbake eller gi uriktige opplysninger. Når det er krav om helseattest, gir jeg legen fullmakt til å innhente nødvendige og relevante helseopplysninger fra spesialist og tidligere fastlege uavhengig av
taushetsplikt for å sikre en forsvarlig vurdering. Ved endring av min helse som kan påvirke kjøringen, har jeg plikt til å oppsøke lege før videre kjøring kan finne sted.» Slike opplysninger kan ved behov innhentes ved egnede prøver, se Forskrift om førerkort m.m. (førerkortforskriften) § 5 Undersøkelsen av førerkortsøker

Vurdering av om helsekrav er oppfylt for føring av motorvogn skal ut over en generell helseundersøkelse omfatte:

a) undersøkelse av sensoriske funksjoner (syn, hørsel)
b) vurdering av kognitiv funksjon, psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser
c) undersøkelse av førlighet
d) vurdering av legemiddelforbruk og bruk av rusmidler
e) blod-, urin- eller andre relevante prøver og undersøkelser i den utstrekning det er nødvendig for å bedømme søkers helsemessige skikkethet.

§ 6 Plikt til å gi informasjon

[…] Søkeren er pliktig til å gi legen så fullstendige opplysninger som mulig om sin helsetilstand. Det skal gå fram av egenerklæringen at søkeren ved sin underskrift samtykker i at legen kan innhente nødvendige og relevante helseopplysninger fra spesialist og tidligere fastlege for å sikre en forsvarlig vurdering.

Vil du ha ytterligere redegjørelse, snakk med . Her er deres sider om førerkort. Her er oversikt over ansatte.

Se også

Førerkortforskriftens veileder 

Fastlegens rolle i førerkortsaker – Legeforeningen (Power Point av Kjetil Lenes)