Kan en voksen mann bli tvangsinnlagt for alkoholisme? Evt. Hvordan? Kjenner en som trenger hjelp men vil ikke ta i mot. Har vært innlagt på sykehus for alkoholforgiftning og fått tilbud om hjelp.

Mann, 50 år fra Østfold


RUStelefonen svarer:

I utgangspunktet er all rusbehandling frivillig, men i enkelte tilfeller brukes det likevel tvangstiltak. Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester (helse- og omsorgsloven) lyder slik:

«Dersom noen utsetter sin fysiske eller psykiske helse for fare ved omfattende og vedvarende misbruk, og dersom hjelpetiltak ikke er tilstrekkelig, kan det vedtas at vedkommende uten eget samtykke kan tas inn i en institusjon utpekt av regionalt helseforetak, jf. spesialisthelsetjenesteloven § 2-1a fjerde ledd, for undersøkelse og tilrettelegging av behandling, og holdes tilbake der i opptil tre måneder.»

Det er kommunen (som oftest sosialtjenesten/NAV) som har ansvar for dette. Kort oppsumert er gangen i det slik:

  1. Pårørende melder bekymring til kommunen/sosialtjenesten/NAV.
  2. Kommunen/sosialtjenesten/NAV setter i gang undersøkelser for å utrede om tvangstiltak er nødvendig. Loven sier at tvangstiltak kan være tilbakeholdelse i institusjon mot sin vilje i opptil tre måneder.
    Pårørende skal ha tilbakemelding så snart undersøkelsene er ferdig.
  3. Dersom undersøkelsene tilsier at tvangstiltak er nødvendig kan kommunen/sosialtjenesten/NAV fatte et midlertidig vedtak og plassere rusbruker i egnet institusjon umiddelbart. Det midlertidige vedtaket skal så sendes til fylkesnemnda innen to uker. Fylkesnemnda bestemmer da om vedtaket skal gjøres endelig.