På 1 1/2 døgn: 21 x 10 mg Sobril, 40 x 500 mg Paracetamol og Ibux 40 x 400 mg.
Hvor farlig?

Kvinne, 78 år fra Nordland


RUStelefonen svarer:

Vi gjør oppmerksom på at Rustelefonen ikke  er en akuttjeneste, og at det kan ta et par dager før du får svar på spørsmålet ditt.

I akutte tilfeller anbefales det å ta kontakt med Giftinformasjonen :225913300, 113 -Akutt medisinsk hjelp eller nærmeste legevakt.

Generelt anbefales det å rådføre seg med lege når det gjelder bruk av medikamenter og å følge anbefalt dosering. Utfra det du beskriver høres det ut som du har fått i deg en mengde som kan gi grunn til bekymring.

Felleskatalogen sier følgende ved bruk av Sobril:

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Dosen bestemmes av legen som tilpasser den for deg.

Dersom du tar for mye av Sobril:

Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00), hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet kontakt lege eller apotek.

Felleskatalogen sier følgende ved bruk av Paracetamol:

Følg anbefalt dosering, for stor dose av Paracet kan gi alvorlig leverskade.

Langtidsbruk kan forårsake utvikling av nyreskade.

Andre legemidler og Paracet

Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler. Dette gjelder også reseptfrie legemidler.
Ved langvarig høy dosering av Paracet kan effekten av enkelte blodfortynnende legemidler (midler mot blodpropp som warfarin) øke og dermed gi større risiko for blødninger. Snakk med legen din om dosering av Paracet hvis du også bruker blodfortynnende legemidler.
Paracet må ikke brukes samtidig med andre smertestillende legemidler som også inneholder virkestoffet paracetamol. Effekten av paracetamol kan også påvirke eller påvirkes av legemidler til behandling av epilepsi.
Felleskatalogen sier følgende ved bruk av Ibux:
Dersom du tar for mye av Ibux:
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har tatt for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek. Symptomene kan omfatte kvalme, magesmerter, oppkast (kan være blodig), hodepine, ringing i ørene, forvirring og ufrivillige øyebevegelser. Ved høye doser er det rapportert døsighet, brystsmerter, hjertebank, bevisstløshet, kramper (hovedsakelig hos barn), kraftløshet og svimmelhet, blod i urin, følelse av å være kald og pusteproblemer.