Lurer på hvordan vi kan redusere og/ eller forhindre bruken av at ungdommer tar i seg stoffer som narkotika

Kvinne, 30 år fra Hordaland


For den norske regjeringen er de mest omfattende forebyggende tiltakene det vi kan kalle de regulatoriske virkemidler, dvs. regulering av salg av legemidler og forbud mot bruk av narkotika. Når det gjelder narkotika vil tilgjengelighetsreduksjon også dreie seg om tiltak for å redusere produksjon, innførsel og omsetning. Felles for disse tiltakene er at de krever et internasjonalt samarbeid. Virkemidlene retter seg mot hele befolkningen og er begrunnet i et folkehelseperspektiv. Holdnings- og informasjonskampanjer er eksempler på tiltak som har et slikt allmennpreventivt formål.

Rusforebygging er et felt med mange kontaktpunkter og mange aktører. Det viktigste forebyggende arbeidet skjer i nærmiljøet og i kommunene. Kommunalt rusforebyggende arbeid skjer blant annet gjennom å tilby barn og unge attraktive rusfrie aktiviteter og møteplasser. Det er et mål å koordinere ulike forebyggingstiltak i de enkelte kommuner, og at kommunene samarbeider med frivillige organisasjoner der det er naturlig og hensiktsmessig.

I tillegg har skolene opplæring om alkohol, tobakk, og narkotika.

Du finner informasjon og artikler på forebygging.no og på våre sider om veiledning til skoleoppgaver.

Litt om hvordan å lage en bedre problemstilling

Ditt spørsmål kan tolkes og (derfor) besvares på flere måter, fordi det er temmelig upresist. Her er noen tolkninger av det:

Her er noen tips som kan gjøre problemstillingen tydeligere. Det vil både gjøre jobben (din) med å svare på spørsmålet enklere, og det vil gjøre svaret bedre.

Eksempler på problemstillinger