Heisann. I 2016 mistet jeg førerretten etter bevissthetstap hjemme. Dette ene og alene at jeg hadde høye Peth verdier. Gikk i 1 år og leverte Peth hver mnd,de siste 6 mnd måtte jeg være totalavholdende. Fikk igjen førerkortet med varighet i 1 år. Nå har jeg fremdeles levert Peth kvartalsvise og alle prøver har vært under 0,3 . Fikk utskrevet ny helseattest i dag, fremdeles med varighet for 1 år i gangen inntil 3 år. Å Peth prøver må fremdeles leveres. Føler dette som veldig urettferdig, ikke har jeg kjørt i fylla. Ikke har jeg gjort noe galt. Føler meg bare overvåket. Så lurer jeg også på hvorfor det ikke kreves Peth prøver av den vanlige mann som skal fornye førerkortet sitt?

Kvinne, 50 år fra Sør-Trøndelag


RUStelefonen svarer:

Det kreves prøver av alle i de tilfeller legen mener at vedkommende bruker «alkohol, rusmidler eller legemidler i et omfang og på en måte som fører til helsesvekkelse med økt trafikksikkerhetsrisiko.» Å måtte fortsette prøvetakningen, og fornye helseattest ett år om gangen inntil 3 år, er vanlig prosedyre i henhold til regelverket. Les mer om dette i veilederen til helsekrav førerkort.

Alle som søker om førerkort (eller fornyelse av dette) er pliktig til å gi legen så fullstendige opplysninger som mulig om sin helsetilstand. Det foregår vanligvis ved egenerklæring. Det skal gå fram av egenerklæringen at søkeren ved sin underskrift samtykker i at legen kan innhente nødvendige og relevante helseopplysninger fra spesialist og tidligere fastlege for å sikre en forsvarlig vurdering. Hvis mannen i gata har et registrert rusmisbruk hos sin lege, vil dette bli tatt opp og vedkommende søker vil bli underlagt egnede prøver eller andre passende tiltak.