Hei! Jeg skal begynne på en privat høgskole, og er også glad i å bruke Cannabis på fest som alternativ til alkohol. Jeg røyker aldri ellers, og ønsker ikke å ruse meg generelt sett, men har opplevd cannabisrus som entryggere og mer komfortabel rus enn alkohol.

Er det lov for høgskoler og universiteter å kreve narjotest?

Mann, 20 år fra Nordland


RUStelefonen svarer:

Utdanningsstedet har ingen hjemmel til å kreve narkotest av deg. Ber de om dette, kan du nekte, og det skal ikke gå ut over din skoleplass. De kan f.eks. ikke si «ta narkotest eller bli utvist». En slik nekt skal ikke bidra til å rette mistanke mot deg (de kan ikke si «nekter du å ta prøve, regnes det som at du bruker cannabis»). Skolen har heller ikke anledning til å sette samtykke til testing (eller ransaking) som vilkår for skoleplassen (de kan ikke be deg underskrive kontrakt hvor du gir dem rett til dette).

Hva kan skolen gjøre dersom  de mistener at studenter ruser deg? I noen tilfeller kan lærestedet melde mistanke til politiet, altså overlate saken til de rette myndigheter.

Hvis du er rusa og/eller i besittelse av illegale stoffer på skolen, kan de melde dette til politiet. Politiet kan gripe inn dersom det etter Straffeprosessloven foreligger «skjellig grunn til mistanke». Skolen har ingen myndighet til å ransake deg.

Hva om politiet kommer på skolen/lærestedet? Politiet selv sier om slike aksjoner: «Hver enkelt besøk skjer etter nærmere avtale med skolens ledelse. Klasserommene som omfattes velges ut vilkårlig. Elevene får tydelig og gjentatt informasjon om at det er helt frivillig å delta. Politiet anser det ikke som mistenkelig at noen forlater klasserommet, og spør heller ikke om årsaken til dette.» Og videre: «Tilbakemeldingene til oss fra elevene er i all hovedsak at de er glad for besøkene. Enkelte elever har imidlertid fortalt oss at de opplevde møtet med oss som ubehagelig fordi de følte seg mistenkt. Disse tilbakemeldingene har vi lyttet til, og vi har justert våre retningslinjer slik at vi nå gjør det krystallkart overfor elevene at ingen er mistenkt og at det er frivillig å delta.» Her kan du lese mer.

Vilkårene for utestenging og bortvisning fra høgskole er nedfelt i Lov om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven) § 4-8.