Har politiet lov og gjøre en rassia, pga en digital vekt og rizzla papir.. Bare lurer på dette, jeg var nøkter og hadde ikke
noe narkotika på meg?

Mann, 47 år fra Aust-Agder


RUStelefonen svarer:

Vi kjenner ikke omstendighetene rundt denne rassiaen, og da det er omstendighetene som avgjør, blir det vanskelig å svare.

På generelt grunnlag kan vi si at politiet kan gjennomføre rassia dersom noen med skjellig grunn mistenkes for en handling som etter loven kan medføre frihetsstraff.

Her er utdrag fra en artikkel på Jusinfo.no om vilkårene for gjennomføring av rassia (og annen ransakelse):

Etter straffeprosessloven § 192 første ledd kan politiet i etterforskningsøyemed ransake gjenstander, person, dyr, bygninger, kjøretøy eller områder dersom det foreligger en kvalifisert mistanke om straffbar atferd. Innendørs ransaking overfor mistenkte reguleres av straffeprosessloven § 192 første ledd, mens innendørs ransaking hos andre enn mistenkte er nedfelt i straffeprosessloven § 192 annet ledd:

”§ 192. Når noen med skjellig grunn mistenkes for en handling som etter loven kan medføre frihetsstraff, kan det foretas ransaking av hans bolig, rom eller oppbevaringssted for å sette i verk pågripelse eller for å søke etter bevis eller etter ting som kan beslaglegges eller som det kan tas heftelse i.

Merk at dersom du hverken hadde brukt eller var i besittelse av illegale stoffer, har du ikke gjort noe straffbart. Vekt og rullepapir er ikke forbudt.