Jeg ble tatt med 2 gram hasj i mitt eget hjem for eget bruk, jeg fikk bot for dette. Vil jeg aldri kunne studere sosionom faget siden jeg nå har blitt tatt en gang med hasj? de krever en begrenset politiattest.. Slik jeg forstår det, så går det vekk etter 2 år, og vil ikke vises?

Mann, 30 år fra Rogaland


RUStelefonen svarer:

Det er en vurdering i de enkelte tilfellene. Og om det vises kommer an på type attest.

Bot for et forhold som har en strafferamme på fengsel inntil 6 måneder vil ikke fremgå av en ordinær politiattest. Dersom paragrafen du er dømt etter har en strafferamme under 6 mnd., tar de det ikke med. Det kommer altså an på hvilken paragraf som er anvendt.

Har de brukt Legemiddellovens § 31., dvs «Besittelse og bruk av narkotika, jf. § 24 første ledd, og erverv, besittelse og bruk av dopingmidler, jf. § 24 a første ledd, straffes med bøter eller fengsel inntil 6 måneder, eller begge deler», vil de neppe ta det med. Les mer her.

Begrenset politiattest opplyses det kun om noen saker:

I en begrenset/avgrenset politiattest er det bare straffereaksjoner på bestemte lovbrudd som skal tas med. Dette betyr at attesten kun vil opplyse om de lovovertredelsene som har en sammenheng med jobben du skal gjøre.

Den mest vanlige avgrensede politiattesten er en barneomsorgsattest. En slik attest trenger man blant annet for å jobbe i skole og barnehage. Denne attesten viser om en person er siktet, tiltalt, har vedtatt forelegg eller er dømt for brudd på enkelte spesifiserte straffebestemmelser knyttet til seksuallovbrudd, narkotika, drap, vold og grovt ran.