Hva er terskel for at man kan benytte paragraf 34 vedrørende edrulighet for å ta fra noen førerkort? Er gjeldene rettspraksis vedrørende paragaf 34 korrekt mtp hasj kontra alkohol eller heroin, eller er det en paragraf for å hindre mennesker med ruserfaring deltagelse i debatt?

Mann, 36 år fra Buskerud


RUStelefonen svarer:

Slik vi forstår spørsmålet ditt spør du om § 34 i Veitrafikkloven: Tilbakekall av retten til å føre motorvogn mv. på grunn av særlige forhold.

«Dersom politiet har skjellig grunn til å tro at innehaver av retten til å føre førerkortpliktig motorvogn ikke lenger fyller de krav som er fastsatt til syn, helse og førlighet for slik førerett, herunder at innehaveren ikke må misbruke alkohol eller annet berusende eller bedøvende middel…»

Loven inkluderer altså alkohol i tillegg til andre berusende eller bedøvende middel, derav også cannabis og heroin.

Terskelen for at for at man faller inn under denne bestemmelsen beskriver Førerkortveilederen som følgende: «For at rusbruken skal være omfattet av bestemmelsen, må bruken være helseskadelig og gi økt trafikksikkerhetsrisiko. Dette betyr en ruspreget bruk som påvirker helsen i den grad at det går ut over evnen til sikker bilkjøring både når vedkommende er påvirket av middelet og når vedkommende ikke er påvirket. Det er ikke noen klar grense for når en rusbruk er av en slik art at det får konsekvenser for førerkortet. Her vil komparentopplysninger, rusmiddelanamnese, jobbsituasjon, skadehistorikk, kliniske undersøkelse og biomarkører måtte tas med i vurderingen.»

Du kan lese mer om dette i Førerkortveilederen til helsekrav som ble gjeldende fra 1.oktober 2016.

Du spør også om dette er en paragraf som er ment for å hindre menensker med ruserfaring deltagelse i debatt. Det er nok ikke hensikten, men det er bra å ha debatter om hvorvidt lover fungerer slik de tiltenkt. Hvis du har synspunkter eller erfaringer du vil dele rundt dette kan du finne en plattform å gjøre dette på.

Hensikten er kort sagt å unngå at personer kjører i en tilstand som gir økt trafikksikkerhetsrisiko. Det er heller ikke slik at man ikke kan få førerkortet tilbake dersom det skulle bli inndratt pga. gjentatt eller vedvarende bruk av rusmidler.  Kravet for førerkortgruppe 1 er rusfrie prøver i 6mnd før man oppfyller helsekravet igjen.