Hei! Jeg var hos psykolog i oktober i fjor og skulle bli utredet for ADD og da psykologen spurte om rusmidler sa jeg at jeg røyket cannabis en gang i blandt, i stedet for å drikke alkohol. Jeg fikk beskjed 2 uker etterpå at jeg ikke kunne bli utredet for ADD pga cannabis bruk. Fair enough tenkte jeg.

Nå 3 måneder senere fikk jeg plutselig brev i postkassen om at førerkortet mitt er blitt inndratt pga ikke oppfylte helsekrav, og det er fastlegen min som har sendt brev om dette til fylkesmannen.

Jeg føler meg også ekstremt lurt av helsesystemet, jeg pratet med psykologen min i den tro om at hun hadde taushetsplikt på det jeg fortalte henne, men så viser det seg at jeg mister førerkortet mitt i stedet for å få hjelp.

Hva gjør jeg herfra? Kan jeg unngå å miste lappen? Hvor lenge må jeg vente på å få førerkortet tilbake? Er det mulig å gå til sak her?

Mann, 23 år fra


RUStelefonen svarer:

Det er veldig forståelig at du føler deg dårlig behandlet her, men dessverre har det ikke blitt begått noen handlinger her som er i strid med standard prosedyre/lovverk så vidt vi er kjent med. Leger og psykologer har taushetsplikt ovenfor en rekke forhold, men rusbruk og førerrett er et av unntakene fra dette. Her er det faktisk en meldeplikt som gjelder.

Regelverket omkring helsekrav og førerrett ble særlig skjerpet etter en omfattende revisjon som trådte i kraft 1. oktober 2016. I Førerkortveilederen (avsnitt «Generelt eller vedvarende bruk av rusmidler eller legemidler til rusformål», under «Praktisk») fremgår blant annet følgende:

For at rusbruken skal være omfattet av bestemmelsen, må bruken være helseskadelig og gi økt trafikksikkerhetsrisiko. Dette betyr en ruspreget bruk som påvirker helsen i den grad at det går ut over evnen til sikker bilkjøring både når vedkommende er påvirket av middelet og når vedkommende ikke er påvirket. Det er ikke noen klar grense for når en rusbruk er av en slik art at det får konsekvenser for førerkortet. Her vil komparentopplysninger, rusmiddelanamnese, jobbsituasjon, skadehistorikk, kliniske undersøkelse og biomarkører måtte tas med i vurderingen.

Dette betyr at i prinsippet skal lege/psykolog vurdere hvorvidt rusbruken er «helseskadelig og gi[r] økt trafikksikkerhetsrisiko» med tanke på eventuell inndragelse av førerkort, men i praksis vil det nok veldig ofte dreie seg om tilnærmet nulltoleranse for bruk av illegale rusmidler, uansett om den er helseskadelig og øker trafikksikkerhetsrisikoen eller ikke. Hvorvidt dette gir deg grunnlag for å gå til sak er vanskelig for oss å si, men her kan du vurdere en samtale med Norsk Pasientforening og/eller Pasient- og brukerombudet. Alternativt kan du kontakte en advokat/jurist og høre hva vedkommende tenker om dette. Det kan også være nyttig for deg å lese hva Normal Norge skriver om cannabis og førerrett.

Når du får førerkortet inndratt på bakgrunn av å ikke oppfylle helsekravene, vil det vanligvis kreves en periode med regelmessige urinprøver (i seks måneder for klasse A og B, 3 år for tyngre førerkortklasser), hvor du får tilbake førerkortet forutsatt gjennomgående negative prøveresultater. Etter dette følger ofte en prøveperiode på noen år, hvor det vil bli foretatt uanmeldte stikkprøver. Her vil det riktignok være noe variasjon fra sted til sted, og du kan lese mer om dette i lenken til Førerkortveilederen.